Przejdź do treści
Wrocław
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Rekrutacja do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław

Wrocławski Zespół Żłobków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rekrutacja do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre strony nie posiadają nagłówka h1,
 • Nagłówki w kodzie nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności,
 • Niektóre elementy graficzne przekazujące informacje nie mają poprawnie sformułowanych tekstów alternatywnych,
 • Niektóre elementy nie posiadają odpowiedniego kontrastu,
 • Na stronie są błędy walidacji,
 • Na stronie są elementy HTML służące prezentacji,
 • Niektóre dokumenty do pobrania są niedostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • Brak.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół Żłobków.
 • E-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
 • Telefon: 71 718 62 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
 • Adres: 50-141 Wrocław
 • E-mail: kum@um.wroc.pl
 • Telefon: +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Żłobków WZŻ – informacja o dostępności architektonicznej zawarta przy opisie każdej placówki

 

Budynek administracji: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15

 

Dostępność wejścia

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Fabrycznej 15. Wejście bez schodów bezpośrednio z chodnika bez progu. Światło wejścia wynosi 90 cm.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność parkingu

 • Przed budynkiem znajduje się parking na 20 pojazdów osobowych, brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność toalety

 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Utrudnienia

 • W budynku nie ma windy,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter  i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.