Wrocław
Aktualności

25.02.2019

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do projektu Dolnośląskie żłobki

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.02.2019 do dnia 28.02.2019 r., rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na 1 wolne miejsce dostępne od 01.03.2019 r. do projektu obejmującego utworzenie od października 2018 r. nowych miejsc żłobkowych w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a w ramach projektu Dolnośląskie żłobki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Szczegółowe informacje znajdują się w „Ogłoszeniu w sprawie rekrutacji do projektu Dolnośląskie żłobki” z dnia 22.10.2018 r.

15.01.2019

Rusza rekrutacja do nowo otwartego Niepublicznego Żłobka „Kredka”

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu obejmującego utworzenie od marca 2019 r. nowych miejsc żłobkowych w Niepublicznym Żłobku „Kredka” w ramach projektu „Maluch na medal w mieście Wrocław”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
realizowanego przez MICHAŁEK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Dmowskiego 22/12, NIP 692-24-49-119

rozpocznie się w dniu 20.01.2019r. i potrwa do dnia 22.02.2019r.

W ramach projektu planowane jest utworzenie 72 nowych miejsc żłobkowych od 1 marca 2019r. r. dla dzieci od 12 miesiąca życia do 3 lat.

Żłobek znajduje się przy ul. Legnickiej 49e (naprzeciwko Magnolia Park).
Placówka czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry oraz ciekawe zajęcia dodatkowe wspierające rozwój dziecka.

KOSZT MIESIĘCZNY ok. 200 zł (za wyżywienie)

Działalność żłobka i opieka nad dziećmi współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu "Maluch na medal w mieście Wrocław" od 1.03.2019r. do 31.09.2020r..

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 100 KOBIET zamieszkujących teren Wrocławia. Są to osoby:
 • powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 lub
 • osoby pozostające bez zatrudnienia/przebywające na urlopach wychowawczych sprawujących opiekę nad dziećmi w do lat 3.

Dokumenty rekrutacyjne przesłane będą po wstępnym zgłoszeniu dziecka drogą elektroniczną na adres: zlobekkredka@gmail.com
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 516 135 143 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zlobekkredka@gmail.com

Zapraszamy do kontaktu


22.11.2018

Ogłoszenie w sprawie zakończenia rekrutacji do projektu Dolnośląskie żłobki


Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu Dolnośląskie żłobki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmującego utworzenie w ramach projektu od października 2018 r. nowych miejsc żłobkowych w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a została zakończona.

W przypadku pojawienia się wolnych miejsc rekrutacja do grupy wiekowej od 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy zostanie wznowiona, a rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani nowym ogłoszeniem.

22.10.2018

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do projektu Dolnośląskie żłobki


Uprzejmie informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu obejmującego utworzenie od października 2018 r. nowych miejsc żłobkowych w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a w ramach projektu Dolnośląskie żłobki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Rekrutacja będzie prowadzona w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a do grupy wiekowej od 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy i potrwa do momentu wyczerpania miejsc.

Uczestnikami projektu będą rodzice /opiekunowie prawni dzieci korzystających z tych miejsc.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3,
 2. Osoba zamieszkała na terenie Gminy Wrocław,
 3. Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) – sytuacja na dzień podpisywania umowy udziału w projekcie;
 4. Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu.

Dodatkowe kryteria:

 1. Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe
 2. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
 3. Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka/dzieci do lat 3.

Gmina Wrocław na mocy regulaminu rekrutacji, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.


W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne o kwalifikacji do grupy decydować będzie kolejność złożenia dokumentów.

Uprzejmie informujemy, że Żłobek nr 12 przyjmuje formularze zgłoszeniowe wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przez rodziców/opiekunów prawnych w godzinach 10:00 – 15:00 a we wtorki do godziny 17:00.


O zakończeniu kwalifikacji do projektu poinformujemy na stronie https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek
W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu;
 2. Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych w projekcie;
 3. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 4. Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
 5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
 6. Podpisane Oświadczenie o wielodzietnościo ile dotyczy;

Informujemy, że przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne.

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi pod linkiem i dostępnymi w Żłobku nr 12:

 1. Umowa o Świadczeniu opieki nad dzieckiem do lat 3
 2. Regulamin Porządkowy Żłobka
 3. Statut Żłobka
 4. Regulamin Rekrutacji


W dniu podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie otrzymacie Państwo 6 załączników - oświadczeń do umowy z prośbą o zapoznanie się z treścią, wypełnienie i dostarczenie do placówki w dniu podpisania umowy z kierownikiem żłobka.
 1. deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 2. oświadczenie o braku diety
 3. oświadczenie o niepokojących objawach i chorobach
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Porządkowym Żłobka i Księgą Procedur
 5. oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka
 6. zgoda wizerunek dziecka

25.09.2018

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do projektu Dolnośląskie żłobki

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu obejmującego utworzenie od października 2018 r. nowych miejsc żłobkowych w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a w ramach projektu Dolnośląskie żłobki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

rozpocznie się w dniu 25.09.2018 i potrwa do dnia 12.10.2018r.

Rekrutacja będzie prowadzona w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a.

W ramach projektu planowane jest uruchomienie 32 nowych miejsc żłobkowych w Żłobku nr 12, przy ul Jugosłowiańskiej 85a, od 15.10.2018 r. w grupie wiekowej 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy.

Uczestnikami projektu będą rodzice /opiekunowie prawni dzieci korzystających z tych miejsc.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

1) Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy,

2) Osoba zamieszkała na terenie Gminy Wrocław,

3) Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) – sytuacja na dzień podpisywania umowy udziału w projekcie;

4) Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu.

Dodatkowe kryteria:

1) Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe

2) Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

3) Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka/dzieci do lat 3.

Gmina Wrocław na mocy regulaminu rekrutacji, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.

Uprzejmie informujemy, że Żłobek nr 12 będzie przyjmował formularze zgłoszeniowe wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przez rodziców/opiekunów prawnych
w terminie od 25.09.2018r. do 02.10.2018r. w godzinach 10:00 – 15:00 a we wtorki do godziny 17:00.

W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:

1) Formularz zgłoszeniowy do projektu;

2) Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych w projekcie;

3) Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

4) Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.) – o ile dotyczy;

5) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;

6) Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy;

Informujemy, że przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne.

Wyniki naboru zostaną podane w dniu 05.10.2018r. w Żłobku nr 12.

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi pod linkiem i dostępnymi
w Żłobku nr 12:

1. Umowa o Świadczeniu opieki nad dzieckiem do lat 3

2. Regulamin Porządkowy Żłobka

3. Statut Żłobka

4. Regulamin Rekrutacji

W dniu otrzymania Umowy uczestnictwa w projekcie otrzymacie Państwo 6 załączników - oświadczeń do umowy z prośbą o zapoznanie się z treścią, wypełnienie i dostarczenie do placówki w dniu podpisania umowy z kierownikiem żłobka.

 1. deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
 3. obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 4. oświadczenie o braku diety
 5. oświadczenie o niepokojących objawach i chorobach
 6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Porządkowym Żłobka i Księgą Procedur
 7. oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka
 8. zgoda wizerunek dziecka

18.09.2018

Informacja w sprawie uruchomienie dodatkowych miejsc w żłobkach.

We wtorek dnia 18.09.2018 r. od godz. 14.00 w aplikacji elektronicznej rekrutacji do żłobków zostaną uruchomione dodatkowe miejsca w żłobkach niepublicznych, które otrzymały dotację na okres od dnia 01.10.2018 do dnia 31.08.2019 na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość dofinansowania przez miasto jednego miejsca dla dziecka w żłobku wynosi 680 zł miesięcznie.

Rodzice mogą składać wnioski lub zmieniać preferencje w dotychczas złożonych wnioskach w aplikacji od dnia 18.09.2018 r. od godz. 14.00.

Kwalifikacja dzieci do żłobków do grup wiekowych na wolne miejsca dla wszystkich, niezależnie od dnia złożenia czy zmiany preferencji wniosku, rozpocznie się w dniu 24.09.2018 r. od godz. 12.00.

Dlatego w tym okresie (od 18 do 24 września) miejsca na listach oczekujących w poszczególnych grupach w żłobkach mogą się zmieniać bardzo dynamicznie.

Rodzice zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail, który wskazali we wniosku, czy ich dziecko zakwalifikowało się do żłobka. W celu objęcia dziecka opieką od dnia 1.10.2018 r. Rodzice powinni dostarczyć do żłobka jak najszybciej, wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz podpisać umowę ze żłobkiem.

Wykaz miejsc do rekrutacji w żłobkach niepublicznych z miejscami dotowanymi w okresie od 1.10.2018 do 31.08.2019 r. z podziałem na grupy wiekowe znajduje się w załączniku (pobierz).

18.09.2018

Przerwa techniczna w godzinach od 12.00 do 14.00 w związku z uruchomieniem dodatkowych miejsc w żłobkach.

23.08.2018

Naliczanie punktów za czas oczekiwania.


Przykładowe wyjaśnienie dlaczego dziecko ur. 25 sierpnia 2017 r., które brało udział w rekrutacji jednorazowej ale nie dostało się do żłobka, nie zawsze ma naliczone punkty za czas oczekiwania po uruchomieniu rekrutacji ciągłej.


Dzieci w rekrutacji ciągłej kwalifikowane są do grup wiekowych w poszczególnych żłobkach, określonych na dzień 1 września danego roku opiekuńczego. Kryterium wiekowe jest sprawdzane na dzień bieżący. Zgodnie z zasadami naliczania punktów za czas oczekiwania na miejsce w żłobku, 1/7 punktów za każdy dzień oczekiwania jest naliczana od pierwszego dnia, w którym dziecko spełnia kryterium wiekowe, do dnia , na który zadeklarowano objęcie dziecka opieką żłobkową. Po tym czasie punkty za czas oczekiwania naliczane są odpowiednio 1 punkt za 1 dzień.


Przykłady:

I. Dziecko urodzone 25 sierpnia 2017 r. rekrutujące się do żłobka, w którym są dwie grupy wiekowe:
20 tygodni – 12 miesięcy;

12 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące

i deklarowana data objęcia dziecka opieką to 1 września 2018 r.

Grupa, do której dziecko będzie kwalifikowane na nowy rok opiekuńczy będzie określona na dzień 1 września 2018 r. – czyli dziecko zostanie zakwalifikowane do grupy wiekowej 12 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące. Wiek dziecka na ten dzień będzie powyżej jednego roku. Dnia 26 sierpnia 2018 r. dziecko spełnia kryterium wiekowe i od tego dnia będą naliczane punkty za czas oczekiwania w wysokości 1/7 punktu za jeden dzień. W tym samym czasie jest określona kolejność dziecka na liście oczekujących do wskazanej grupy wiekowej. Od 1 września 2018 r. za każdy dzień oczekiwania naliczany będzie 1 punkt.
II.Dziecko urodzone 25 sierpnia 2017 r. rekrutujące się do żłobka, w którym są dwie grupy wiekowe
20 tygodni – 11 miesięcy;
11 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące;

i deklarowana data objęcia dziecka opieką to 1 września 2018 r.

Grupa, do której dziecko będzie kwalifikowane na nowy rok opiekuńczy będzie określona na dzień 1 września 2018 r. – czyli dziecko zostanie zakwalifikowane do grupy wiekowej 11 miesięcy i 1 dzień – 24 miesiące.Wiek dziecka na ten dzień będzie powyżej jednego roku.
Dnia 26 lipca 2018 r. dziecko spełniło kryterium wiekowe dla tej grupy i dlatego od dnia 22 sierpnia 2018 r. (w tym dniu została uruchomiona rekrutacja ciągła) są naliczane punkty za czas oczekiwania w wysokości 1/7 punktu za jeden dzień. Od 22 sierpnia 2018 r. zostaje także określona kolejność dziecka na liście oczekujących do wskazanej grupy wiekowej. Od 1 września 2018 r. za każdy dzień oczekiwania naliczany będzie 1 punkt.

23.06.2018

Kolejne etapy rekrutacji – informacja Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanny Nyczak

Szanowni Państwo,
 1. Zbliżamy się do zakończenia I etapu rekrutacji do wrocławskich żłobków publicznych i niepublicznych z dofinansowaniem z budżetu Miasta Wrocławia.
 2. W dniu dzisiejszym tj. 22 czerwca, upływa termin składania przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do opieki, dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych przez rodziców we wniosku elektronicznym. Dzieci, których rodzice nie zgłosili się do żłobków w celu weryfikacji dokumentów lub oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie zostały potwierdzone przez odpowiednie dokumenty, zostaną wykluczone z rekrutacji.
 3. W połowie lipca br. zostanie dokonane kolejne przypisanie dzieci z list oczekujących do żłobków, w których pojawiły się wolne miejsca. Rodzice tych dzieci otrzymają informację emailową, na adres podany w portalu elektronicznej rekrutacji, o kwalifikacji do żłobka i będą zobowiązani do zweryfikowania oświadczeń poprzez złożenie adekwatnych dokumentów oraz do podpisywania umowy w terminie do 17 sierpnia br.
 4. Jednocześnie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych po rozstrzygnięciu dodatkowego konkursu planuje uruchomienie od października br., kolejnych 400 miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem. Możliwość aplikowania o te miejsca pojawi się w elektronicznym systemie rekrutacji 18 września tj.w chwili gdy system będzie już udostępniony dla rodziców do edycji, w tym zmian preferowanych żłobków.
 5. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w systemie miejskiej opieki żłobkowej w trakcie roku opiekuńczego, pojawia się ok. 1.000 miejsc, w związku z rotacją śródroczną wynikającą min. z braku gotowości rozwojowej, części dzieci, do opieki grupowej. W związku z tym proszę o bieżące śledzenie konta na portalu wrocławskiej rekrutacji żłobkowej oraz Państwa poczty elektronicznej, na którą będą przychodziły stosowne komunikaty.
 6. Zgodnie z przyjętymi założeniami wdrożeniowymi, w momencie uruchomienia rekrutacji ciągłej tj. 22 sierpnia br., otrzymają Państwo funkcjonalność bezpośredniego śledzenia miejsca dziecka w kolejce w każdym z wybranych żłobków.
 7. W chwili obecnej pozyskanie informacji o miejscu w kolejce jest możliwe osobiście. W tym celu należy telefonicznie umówić się na spotkanie :
  - w jakimkolwiek żłobku publicznym, wybranym w trakcie rekrutacji (numer tel. właściwy dla tego żłobka)
  lub
  - we Wrocławskim Zespole Żłobków w przypadku braku na liście wyboru żłobka publicznego (numer tel. 71 365 03 46).

 8. W dniu dzisiejszym, na stronie elektronicznej rekrutacji do wrocławskich żłobków, (zakładka aktualności) został umieszczony dokument pt. „Minimalne progi punktowe dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych grup żłobkowych” .

  Pozostając do Państwa dyspozycji wraz z Zespołem rekrutacji do wrocławskich żłobków
  Z pozdrowieniami
  Joanna Nyczak
  Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Urzędu Miejskiego Wrocławia


15.06.2018

Oświadczenie Wykonawcy Systemu Rekrutacji w sprawie błędów w kwalifikowaniu dzieci do grup wiekowych w żłobkach w dniu 14 czerwca 2018 r.

7.06.2018

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że mija termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka. Prosimy o sprawdzenie czy wniosek, który istnieje na Państwa koncie w systemie rekrutacji elektronicznej został prawidłowo wypełniony i czy są naliczone punkty za kryteria dodatkowe. Sposób naliczania punktów znajduje się w zakładce FAQ


Po 9 czerwca nie będzie już możliwości ponownego edytowania złożonych wniosków.


Zauważyliśmy najczęściej pojawiający się błąd, którego skutkiem jest brak naliczenia punktów, tj.:

1) jeżeli na pierwszej stronie wniosku (dane dziecka) zostało podane miejsce pracy/nauki rodziców/opiekunów (jednego lub dwojga), to należy również zaznaczyć pole TAK na trzeciej stronie wniosku (informacja o dziecku) w odpowiedzi na pytania:

 • „dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej; w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą” jeżeli pracują/uczą się oboje rodzice/opiekunowie

lub

 • „dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub pobiera naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą” jeżeli pracuje/uczy się jeden rodzic/opiekun.


Brak zaznaczenia pola TAK skutkuje nienaliczeniem dodatkowych punktów za pracę/naukę jednego lub dwojga rodziców.Uwaga!

Prosimy o ponowne sprawdzenie, czy wniosek został prawidłowo wypełniony.


Przypominamy, że dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, składane w żłobku po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka, muszą być zgodne z danymi we wniosku.
30.05.2018

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w systemie rekrutacji elektronicznej uruchomiliśmy możliwość wglądu w złożony wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka.

Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie dane podane we wniosku są prawidłowe, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących kryteriów dodatkowych, za które naliczane są punkty.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w zakładce FAQ i z instrukcją obsługi systemu dla rodziców w zakładce Dokumenty.

Przypominamy, że dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, składane w żłobku po otrzymaniu informacji o zakwalifikowani dziecka, muszą być zgodne z danymi we wniosku.

23.05.2018

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do żłobków w 2018 roku

Uprzejmie informujemy Państwa, że od dnia 28 maja 2018r. udostępniamy system elektronicznej rekrutacji do żłobków publicznych wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z dotacją gminy Wrocław.


Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.