Wrocław
Aktualności

24-03-2020

Szanowni Państwo!

Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci.


W związku z powyższym informujemy, że po zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzice mają obowiązek przedstawić do weryfikacji wraz z innymi dokumentami składanymi po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka:

książeczkę szczepień,

a w przypadku braku szczepienia związanego z okresem odroczenia szczepień:

oświadczenie o braku możliwości zaszczepienia dziecka związanym z okresem odroczenia szczepień i deklaracji o uzupełnieniu szczepień w najbliższym możliwym terminie – wzór w zakładce dokumenty (druk oświadczenie do pobrania - https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/2137).

Kierownik/Dyrektor żłobka będzie monitorował uzupełnianie szczepień.


Dzieci, które z powodów medycznych nie mogą być zaszczepione muszą posiadać ważne zaświadczenia wydane przez lekarza, potwierdzające przeciwwskazania lub informację o objęciu indywidualnym kalendarzem szczepień.


Dzieci, które z powodów medycznych nie mogą być zaszczepione muszą posiadać ważne zaświadczenia wydane przez lekarza, potwierdzające przeciwwskazania lub informację o objęciu indywidualnym kalendarzem szczepień.


31-01-2020

Informacja dotycząca Żłobka Nr 6

Szanowni Państwo!
Wrocławski Zespół Żłobków informuje, że w związku z zaplanowanym remontem Żłobka Nr 6 przy ulicy Krowiej 1 we Wrocławiu, żłobek ten czasowo został wyłączony z rekrutacji .
W systemie rekrutacji elektronicznej do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2020/2021, obecnie nie ma możliwości wyboru Żłobka Nr 6. Na rok żłobkowy 2020/2021 żłobek ten, nie będzie prowadził rekrutacji na wolne miejsca.

Uwaga!

Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy złożyli wcześniej wnioski do systemu rekrutacji elektronicznej i wskazali jako wybór Żłobek Nr 6, prosimy o dokonanie zmiany we wniosku elektronicznym – tj. wybranie innego żłobka z dostępnych w systemie z wyłączeniem żłobków Bajkowe Ludki, ul. Agatowa 38 i Bajkowe Ludki, ul. Brylantowa 33, do dnia 29 lutego br.
Zmiana Żłobka Nr 6 na inny nie będzie skutkowała dla Państwa utratą punktów za czas oczekiwania (patrz wyjaśnienie poniżej!).
Punkty zostaną przywrócone, po poinformowaniu nas o tym fakcie na adres Wsparcia Systemu Rekrutacji : pomoc@wzz.wroc.pl wg formatu :

Temat zgłoszenia : Żłobek Nr 6

Dane wniosku : ID/Login wniosku

Treść zgłoszenia : Dokonano zmiany wyboru żłobka ze Żłobka Nr 6 na Żłobek (nazwa, pełny adres).
Proszę o przywrócenie punktów za czas oczekiwania.


Uwaga!
Zmiany Żłobka Nr 6 na inny można dokonać tylko jednokrotnie! Jeżeli zmienią Państwo wybór po raz kolejny, to nie będzie możliwości przywrócenia punktów za czas oczekiwania.
Informujemy także, że opisana sytuacja dotyczy włącznie jednego nowego wyboru (zamiany Żłobka Nr 6 na inny) zgłoszonego w sposób przedstawiony powyżej.
Ewentualne zmiany w obrębie innych wyborów niż Żłobek Nr 6 będą traktowane na zasadach określonych w zarządzeniach i regulaminie rekrutacji.


Zgłoszenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń, przez Wykonawcę systemu za pośrednictwem Wsparcia Systemu Rekrutacji z częstotliwością jeden raz w tygodniu.

W przypadku pytań i wątpliwości w ww. zakresie prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej , na adres : pomoc@wzz.wroc.pl
27-12-2019

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe szczepienia ochronne w żłobkach miejskich oraz dofinansowanych przez Miasto.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z lipca 2019 od 1 stycznia 2020 roku do żłobków przyjmowane będą tylko te dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym kalendarzem szczepień.

Złożona i podjęta przez radnych uchwała na ma celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia najmłodszych wrocławian.

W związku z tym w systemie elektronicznym pojawiły się dodatkowe pola: TAK, NIE oraz ZASWIADCZENIE/INNE, które należy wypełnić odpowiadając na pytanie: „Czy zgłaszane dziecko posiada szczepienia ochronne zgodne z programem szczepień ochronnych ogłaszanym przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO na dany rok kalendarzowy i adekwatnych do wieku dziecka?”. Odpowiednie pola będzie można zaznaczyć przy przedłużaniu ważności wniosku.

Dokumentem potwierdzającym szczepienia jest książeczka szczepień, którą rodzice maja obowiązek przedstawić do weryfikacji wraz z innymi dokumentami składanymi po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka. Dzieci, które z powodów medycznych nie mogą być zaszczepione muszą posiadać ważne zaświadczenia wydane przez lekarza, potwierdzające przeciwwskazania lub informację o objęciu indywidualnym kalendarzem szczepień.

03-09-2019

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do projektu Dolnośląskie żłobki

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu obejmującego utworzenie od października 2018 r. nowych miejsc żłobkowych w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a w ramach projektu Dolnośląskie żłobki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 rozpocznie się w dniu 04.09.2019 i potrwa do dnia 06.09.2019r.
Rekrutacja będzie prowadzona w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a.

W ramach projektu dostępne jest 1 miejsce w Żłobku nr 12, przy ul Jugosłowiańskiej 85a, od 09.09.2019 r. w grupie wiekowej 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy.


Uczestnikami projektu będą rodzice /opiekunowie prawni dzieci korzystających z tych miejsc.


W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
1) Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy,
2) Osoba zamieszkała na terenie Gminy Wrocław,
3) Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) – sytuacja na dzień podpisywania umowy udziału w projekcie;
4) Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu.


Dodatkowe kryteria:
1) Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe
2) Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
3) Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1701 ).

Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka/dzieci do lat 3.


Gmina Wrocław na mocy regulaminu rekrutacji, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.

Uprzejmie informujemy, że Żłobek nr 12 będzie przyjmował formularze zgłoszeniowe ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1702 ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie od 04.09.2019r. do 06.09.2019r. w godzinach 10:00 – 15:00 a we wtorki do godziny 17:00. W dniu 06.09.2019 r. do godz. 13.00.

W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy do projektu ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1702 );
2) Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1703 );
3) Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1701 ) ;
4) Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
5) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
6) Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1704 );

Informujemy, że przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne.


Wyniki naboru zostaną podane w dniu 06.09.2018r. w Żłobku nr 12.

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi pod linkiem i dostępnymi w Żłobku nr 12:
1. Umowa o Świadczeniu opieki nad dzieckiem do lat 3 ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1705 )
2. Regulamin Porządkowy Żłobka ( http://bip.wzz.wroc.pl/?cid=38 )
3. Statut Żłobka ( http://bip.wzz.wroc.pl/?cid=21 )
4. Regulamin Rekrutacji ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1701 )

W dniu otrzymania Umowy uczestnictwa w projekcie otrzymacie Państwo 6 załączników - oświadczeń do umowy z prośbą o zapoznanie się z treścią, wypełnienie i dostarczenie do placówki w dniu podpisania umowy z kierownikiem żłobka.

1. deklaracja uczestnictwa w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1707 )
2. zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1708 )
3. obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1709 )
4. oświadczenie o braku diety ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1710 )
5. oświadczenie o niepokojących objawach i chorobach ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1711 )
6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Porządkowym Żłobka i Księgą Procedur ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1706 )
7. oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1712 )
8. zgoda wizerunek dziecka ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1713 )

14-08-2019

Nowy żłobek w ofercie ( Filia Żłobka nr 5, przy ul. K. i M. Barskich 45 )

Szanowni Państwo!
1 października 2019 r. otworzymy nowy żłobek na osiedlu Nowe Żerniki. Będzie to Filia Żłobka nr 5, przy ul. K. i M. Barskich 45.
Do żłobka będą przyjmowane dzieci w wieku:
- 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące – 16 miejsc
- 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy – 16 miejsc.
Zapisy prowadzone są w Systemie Rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z Zarządzenia nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez Miasto.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Żłobka na stronie Systemu w zakładce Informator.

09-07-2019

Informacja dotycząca planowanego uruchomienia sytemu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na wydłużone prace techniczne system rekrutacyjny zostanie otwarty 10 lipca 2019 r. po południu.
Przepraszamy za zmianę. Od tego momentu rekrutacja będzie prowadzona już w trybie ciągłym.


05-07-2019

III wstrzymanie systemu – powrót do rekrutacji ciągłej

Szanowni Państwo,
od 6 lipca do 9 lipca 2019 r. system rekrutacyjny będzie niedostępny dla rodziców/opiekunów prawnych.
Czasowe wyłączenie możliwości składania i edytowania wniosków w systemie jest konieczne ze względu na wprowadzenie zmian niezbędnych do powrotu do tzw. rekrutacji ciągłej.


Od dnia 9 lipca system zostanie dla Państwa otwarty, a rekrutacja będzie prowadzona już w trybie ciągłym.

25-06-2019

Wyniki rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020 - informacja o wolnych miejscach w żłobkach

Szanowni Państwo,

Dziś ponownie otwieramy system rekrutacji dla rodziców i opiekunów prawnych.

Wyniki przeprowadzonej w czerwcu kwalifikacji są dostępne na indywidualnych kontach:

- W przypadku zakwalifikowania się, żłobek będzie wskazany w systemie (informacja ta jest widoczna na indywidualnym koncie wniosku po zalogowaniu się). Rodzice i opiekunowie prawni, których dzieci zakwalifikowały się będą mieli czas na złożenie dokumentów do tego żłobka do 4 lipca. Umowy należy podpisać do 15 lipca br.
- Wnioski, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane, przechodzą do rekrutacji ciągłej (na koncie zostanie umieszczona odpowiednia informacja). W tym przypadku aby dalej uczestniczyć w rekrutacji ciągłej nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

Po przeprowadzonej kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2019 r., w systemie pozostało jeszcze 240 wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych w żłobkach.

Dodatkowo przewidujemy, że w lipcu zwolni się jeszcze ok. 300 miejsc, a w ciągu kolejnych miesięcy w wyniku rotacji - jak co roku - zwolni się ok 1000 miejsc, na które będą kwalifikować się dzieci w czasie rekrutacji ciągłej.

Informacja, w których żłobkach pozostały wolne miejsca jest zamieszczona w postaci tabeli pod tym adresem : https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1671

W powyższej informacji, podajemy także tzw. progi punktowe (minimalny limit punktów konieczny do kwalifikacji do danej grupy wiekowej) oraz wiek najmłodszego dziecka z minimum punktowym dającym kwalifikację.

System będzie otwarty dla rodziców i opiekunów prawnych w okresie od 25 czerwca do 5 lipca 2019 roku. Po tym czasie nastąpi krótka przerwa techniczna, konieczna do zmiany trybu pracy systemu w tryb rekrutacji ciągłej (będzie miało to miejsce między 6 lipca a 9 lipca 2019 r.). System ponownie otworzymy w dniu 9 lipca 2019 roku.

Od dnia 9 lipca rekrutacja będzie prowadzona już w trybie rekrutacji ciągłej, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby wolnych miejsc w żłobkach.

Zasady rekrutacji regulują Zarządzenia Prezydenta 464/19 i 616/19 oraz Regulamin Rekrutacji.


07-06-2019

Informacja dla Rodziców/Opiekunów, których złożone w Systemie rekrutacji wnioski tracą ważność w okresie od 6 czerwca do 10 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że dla wniosków uczestniczących w rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020, których ważność wygasa w okresie od 6 czerwca do 10 lipca, Wykonawca systemowo ją wydłuży o kolejne 6 miesięcy. Operacja ma na celu zabezpieczenie uczestnictwa wygasających wniosków w rekrutacji, niezależnie od zgłaszanych próśb dotyczących przedłużenia ważności wniosków na adres pomoc@wzz.wroc.pl .

05-06-2019

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacji

Szanowni Państwo,
od 6 czerwca do 25 czerwca ponownie wstrzymujemy możliwość składania i edytowania wniosków w systemie rekrutacji.


W tym czasie system będzie przetwarzał dane a następnie – w oparciu o stan punktów na 6 czerwca – kwalifikował zarejestrowane w systemie wnioski na wolne miejsca – dostępne od 1 września 2019 r. Zadaniem systemu jest takie dopasowanie danych, by jak największa liczba dzieci znalazła miejsce w jednym ze wskazanych żłobków.


25 czerwca 2019 r. ogłosimy wstępne wyniki rekrutacji oraz podamy informację dotyczącą progów punktowych w poszczególnych grupach w żłobkach. Wyniki kwalifikacji będą dostępne na indywidualnych kontach wniosków po zalogowaniu się do systemu. Od 25 czerwca do 4 lipca rodzice, których dzieci zakwalifikowały się do żłobka będą mieli czas na złożenie dokumentów.


Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane do żłobka przejdą do rekrutacji ciągłej. W ciągu roku w żłobkach zwalnia się od kilkuset nawet do tysiąca miejsc.


Jednocześnie informujemy, że od 6 czerwca do 9 lipca 2019 r. nie będą widoczne nowo naliczone punkty za czas oczekiwania. Zostaną one zaktualizowane 10 lipca (dla wniosków, które przejdą do rekrutacji ciągłej). Punkty te będą naliczane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarządzenie Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

22-05-2019

Oferta żłobków na rok 2019/2020

Przedstawiamy aktualną ofertę żłobków na rok 2019/2020, która zawiera dane żłobków, podział na grupy i liczbę wolnych miejsc. Szczegółowe informacje o poszczególnych żłobkach znajdują się w zakładce Informator.


Tabela - liczba wolnych miejsc w żłobkach jest dostępna pod adresem URL :

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1600


W wyniku ostatniej aktualizacji systemu rekrutowane dzieci mogły zmienić docelowe grupy rekrutacyjne oraz miejsca na liście oczekujących. Od dziś do 5 czerwca 2019 r. rodzice – opierając się na nowych informacjach – mogą ponownie składać wnioski o przyjęcie, edytować wnioski np. modyfikując swoje wybory itp.
Od 6 do 25 czerwca po raz drugi wstrzymamy możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że od 6 czerwca do 9 lipca 2019 r. naliczanie punktów za czas oczekiwania zostanie tymczasowo wstrzymane
a. automatyczna kwalifikacja kandydatów przez system zostanie przeprowadzona w oparciu o stan punktów na dzień 6 czerwca 2019 r.
b.10 lipca 2019 r. punkty za czas oczekiwania za okres od dnia 6 czerwca 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r. zostaną zaktualizowane dla tych wniosków, które nie zostaną zakwalifikowane i będą uczestniczyły w rekrutacji ciągłej
c.od dnia 10 lipca 2019 r. punkty za czas oczekiwania będą naliczane zgodnie  z zasadami określonymi w zarządzeniu.


Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarządzenie Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

21-05-2019

Informacja o publikacji treści regulamin rekrutacji

Informujemy, że w sekcji „Dokumenty” udostępniliśmy dla Państwa Regulamin rekrutacji.
Regulamin udostępniamy pod adresem URL :

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/159826-04-2019

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacjiInformujemy, że System Rekrutacji będzie dla Państwa niedostępny w terminie od dnia 06.05.2019 r. (poniedziałek) do dnia 22.05.2019 r. (środa).


Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020.


W wyżej wskazanym okresie, nie będzie możliwości składania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, a także ich edycji.


Dokonując ewentualnych zmian w wyborze żłobków, jakie chcieliby Państwo wprowadzić przed zamknięciem systemu należy uwzględnić ograniczenia wynikające z §4 ust. 13 Zarządzenia Prezydenta Nr 464/19.


Po zakończeniu prac technicznych, system będzie dla Państwa otwarty w dniu 22.05.2019 r. – ponownie będzie możliwe składanie nowych wniosków oraz ich edycja.


Od dnia 22.05.2019 r. w systemie będzie już dostępna nowa oferta żłobków (nowe żłobki, grupy wiekowe, ilości wolnych miejsc, etc.)  na dzień 1 września 2019 roku, z którą będą mogli się Państwo zapoznać.


Od dnia 22.05.2019 r. pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobków w poszczególnych kolejkach do odpowiednich grup wiekowych będzie w systemie prezentowana na dzień 1 września 2019 r. zgodnie z §4 ust. 15 powołanego wcześniej zarządzenia. Może to spowodować zmianę pozycji wniosku w kolejkach – zarówno skutkującą spadkiem jak i wzrostem zajmowanego miejsca.

25-03-2019

Rekrutacja do żłobków na rok opiekuńczy 2019/2020

We Wrocławiu dzieci do żłobków rekrutujemy w sposób ciągły, co oznacza, że wniosek o przyjęcie do wybranego żłobka (dotyczy placówek publicznych oraz prywatnych, ale dofinansowanych przez miasto) możemy składać przez cały rok korzystając z systemu elektronicznego.

Od września – w związku ze zmianą roku żłobkowego (szkolnego, opiekuńczego) – w żłobkach zwalnia się wiele miejsc, ponieważ dzieci przechodzą do przedszkoli lub zmieniają grupy wiekowe na starsze. Dzięki temu na uwolnioną pulę można jednorazowo kwalifikować dzieci oczekujące na przyjęcie.

W tym celu system rekrutacyjny zostanie zaktualizowany o dane zawierające uwolnione i nowe miejsca w żłobkach oraz aktualne grupy a w kolejnym etapie będzie kwalifikować dzieci na wolne miejsca.

Zmiany wprowadzane w systemie pozwolą rodzicom na zapoznanie się z liczbą wolnych miejsc dostępnych od 1 września 2019 r. oraz zaktualizowaną ofertą żłobków, także tych nowych, które nie brały wcześniej udziału w procesie rekrutacji. Rodzice będą mieli także możliwość edycji wniosków po wprowadzonych zmianach.

W czasie tych prac firma obsługująca system trzy razy wstrzyma możliwość składania podań, co pokazuje uzgodniony harmonogram rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy :

1. Od 6 maja do 21 maja z powodu aktualizacji danych po raz pierwszy wstrzymany czasowo możliwość składania nowych wniosków. W tym czasie wprowadzimy do systemu informację o nowych wolnych miejscach (uzyskane w nowych konkursach, w wyniku przejścia dzieci do przedszkoli, w wyniku rezygnacji z opieki żłobkowej) oraz sprawdzimy, które z oczekujących dzieci zmienią grupę docelową na starszą (dorosły już do starszej grupy).

Przy tej aktualizacji możliwe będzie przesunięcie na liście oczekujących w górę lub w dół.

2. Od 22 maja rodzice będą mogli ponownie składać wnioski o przyjęcie, a także modyfikować swoje wybory, mając już wiedzę o nowych wolnych miejscach. Informacje będą dostępne w systemie rekrutacyjnym i na stronach miejskich.


3. Od 6 do 25 czerwca po raz drugi wstrzymamy możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września (w oparciu o punkty posiadane 6 czerwca).

PUNKTY ZA OCZEKIWANIE ZA KOLEJNE DNI SĄ NALICZANE ALE NIEWIDOCZNE W SYSTEMIE

4. 25 czerwca ogłosimy wstępne wyniki rekrutacji oraz informacja dot. progów punktowych w poszczególnych żłobkach.


5. Od 25 czerwca do 4 lipca rodzice, których dzieci będą zakwalifikowane do żłobków, będą mieli czas na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, a do 15 lipca będzie czas na podpisanie umowy ze żłobkiem.


6. Od 5 do 9 lipca przewidujemy ostatnie wstrzymanie prace w systemie, które przywrócą go do stałego trybu rekrutacji ciągłej (w/g stanu na 1 września). Przez te kilka dni również wyłączona będzie możliwość składania i edytowania wniosków


7. Od 10 lipca na kontach dzieci, których wnioski nie zostały zakwalifikowane od września i będą w kolejce oczekujących zaktualizujemy liczbę punktów za oczekiwanie, które nie były widoczne od 06.06.2019 r.

Prosimy też rodziców, którzy złożyli wnioski w rekrutacji, by pamiętali o potwierdzaniu co pół roku chęci rekrutacji (lecz nie wcześniej niż 30 dni przed datą wygaśnięcia wniosku). Przed upływem tego czasu przypominamy rodzicom o tym mailem.

Kryteria punktowe rekrutacji nie zmieniły się.

Wielodzietność, niepełnosprawność – 750 punktów

Praca lub nauka obojga rodziców – 370 punktów

Pracujący jeden rodzic lub opiekun – 150 punktów

Więcej niż jedno dziecko w placówce – 100 punktów

Oczekiwanie

o dziecko zapisane na listę szybciej, niż przed ukończeniem 20 tygodnia życia: 0 punktów

o punkty naliczane codziennie, gdy dziecko jest w odpowiednim wieku (po 20 tygodniu życia), ale nie minęła jeszcze data, od której rodzice chcą umieścić dziecko w żłobku: 1/7 punktu dziennie

o punkty naliczane codziennie, gdy minęła wskazana przez rodziców data przyjęcia do żłobka, a dziecko nadal oczekuje na miejsce: 1 punkt dziennie.


W rekrutacja na rok 2019/2020 będziemy kwalifikować wnioski, w których dzieci na dzień 1 września 2019 osiągnęły wiek minimum 20 tygodni życia oraz data ich urodzenia nie jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2017 r.

We Wrocławiu jest obecnie ok. 6500 miejsc w żłobkach, w tym 4800 to miejsca, które są finansowane lub dofinansowane przez miasto. Do rekrutacji wystawimy około 2600 miejsc uwolnionych oraz niemal 300 zupełnie nowych miejsc uzyskanych przez miasto w nowych konkursach – w sumie ok. 2900.

Wskaźnik objęcia opieką wynosi we Wrocławiu 37% (dane na koniec 2018 r.) przy średniej dla Polski 13,1% a dla krajów UE 34% (dane EUROSTATU na koniec 2017 r.)


Linki do plików :