Przejdź do treści
Wrocław
Aktualności

20-06-2024

Szanowni Państwo,

Dziś ponownie otwieramy system rekrutacji dla rodziców i opiekunów prawnych oraz przedstawiamy wyniki rekrutacji do żłobków na dzień 1 września 2024 r.

Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji są dostępne na indywidualnych kontach po zalogowaniu się do systemu.

W przypadku zakwalifikowania się, żłobek, do którego dziecko zostało zakwalifikowane będzie wskazany w komunikacie. Dokumenty (wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy składać w terminie do 3 lipca 2024 r. w godzinach ustalonych przez żłobek, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Sposób składania dokumentów należy indywidualnie ustalać ze żłobkiem. 

Umowy o świadczenie usług należy podpisać do 3 lipca br.

Wnioski, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane, przechodzą do rekrutacji ciągłej (na koncie zostanie umieszczona odpowiednia informacja). W tym przypadku aby dalej uczestniczyć w rekrutacji ciągłej nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

Po przeprowadzonej kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2024 r., w systemie pozostało jeszcze 1191  wolnych miejsc.

Informacja, w których żłobkach pozostały wolne miejsca jest zamieszczona w postaci tabeli pod tym adresem:

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3505 

W powyższej informacji, podajemy także tzw. progi punktowe (minimalny limit punktów konieczny do kwalifikacji do danej grupy wiekowej) oraz wiek najmłodszego dziecka z minimum punktowym dającym kwalifikację. Punkty zostały naliczone wg stanu punktacji na dzień 6 czerwca 2024 r. zgodnie z zarządzenie nr 12787/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2024/2025.

System będzie otwarty dla Rodziców/Opiekunów prawnych w okresie od 20 czerwca do 3  lipca 2024 r. Po tym czasie nastąpi krótka przerwa techniczna, konieczna do zmiany trybu pracy systemu w tryb rekrutacji ciągłej.  System ponownie otworzymy w dniu 5 lipca 2024 r. Od tego dnia rekrutacja będzie prowadzona już w trybie rekrutacji ciągłej, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby wolnych miejsc
w żłobkach.

Zasady rekrutacji reguluje zarządzenie Nr 12161/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

29-05-2024

Oferta żłobków na rok 2024/2025


Szanowni Państwo!
Przedstawiamy aktualną ofertę żłobków na rok 2024/2025, która zawiera dane żłobków, podział na grupy wiekowe i liczbę wolnych miejsc. Szczegółowe informacje o poszczególnych żłobkach znajdują się w zakładce Informator https://nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/oferta 
Tabela - liczba wolnych miejsc w żłobkach jest dostępna pod adresem URL: 

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3504 

Pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie w systemie prezentowana jest na dzień 1 września 2024 r. W wyniku ostatniej aktualizacji systemu rekrutowane dzieci mogły zmienić docelowe grupy rekrutacyjne oraz pozycję na liście oczekujących.

Od dzisiaj do 5 czerwca 2024 r. mogą Państwo – opierając się na nowych informacjach – ponownie składać do systemu wnioski o przyjęcie lub edytować już złożone np. modyfikując swoje wybory itp. Przypominamy, że zmiany wybranych żłobków, zmiany daty objęcia opieką żłobkową i innych danych wpływających na sytuację punktową wniosków odbywają się na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 12161/23 Prezydenta Wrocławia z dnia  27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę  Wrocław.

Od 6 do 20 czerwca po raz drugi zostanie wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie złożone wnioski w systemie rekrutacyjnym o statusie „oczekujący” będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2024 r.


Wyniki rekrutacji przedstawimy 20 czerwca 2024 r.


Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2024/2025 przedstawia Zarządzenie nr 12787/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2024/2025.

13-05-2024

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 14 do 28 maja 2024 r. System rekrutacji będzie dla Państwa niedostępny.

Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2024/2025. W tym okresie, nie będzie możliwości składania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, a także ich edycji.
Po zakończeniu prac technicznych, system będzie dla Państwa otwarty w dniu 29 maja 2024 r. – ponownie będzie możliwe składanie nowych wniosków oraz ich edycja.  Od 29 maja 2024 r. w systemie będzie dostępna nowa oferta żłobków na dzień 1 września 2024 roku - nowe żłobki, grupy wiekowe, liczba wolnych miejsc, etc.

Od dnia 29 maja 2024 r. złożone wnioski będą oczekiwały do grup wiekowych w poszczególnych żłobkach, określonych na dzień 1 września 2024, zgodnie z § 6 ust. 2 Zarządzenie Nr 12161/23 Prezydenta Wrocławia z dnia  27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę  Wrocław. Pozycja wniosków może ulegać zmianie - zarówno skutkując spadkiem jak i wzrostem zajmowanej pozycji.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2024/2025 przedstawia Zarządzenie nr 12787/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2024/2025.

 

28-12-2023

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2024r. we wszystkich żłobkach wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków realizowane będą diety eliminacyjne dla dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi.

Do żłobków mogą uczęszczać dzieci, dla których spożycie produktów spożywczych (w tym alergenów) nie stanowi zagrożenia życia.

Diety eliminacyjne u dzieci ze stwierdzoną alergią pokarmową będą realizowane na podstawie zaświadczenia z poradni specjalistycznej od lekarza alergologa lub pulmonologa, gastrologa, gastroenterologa, dermatologa, laryngologa wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedłożenia.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia alergii pokarmowej u dziecka uczęszczającego do żłobka, podstawą do przygotowania diety eliminacyjnej będzie zaświadczenie od lekarza:

 • pediatry - wówczas diety eliminacyjne realizowane będą przez maksymalnie 30 dni
 • specjalisty (alergologa lub pulmonologa, gastrologa, gastroenterologa, dermatologa, laryngologa) wówczas diety eliminacyjne realizowane są do odwołania.

Nie ma możliwości realizowania diet eliminacyjnych TYLKO w oparciu o prośbę /oświadczenie/ rodziców.

Posiłki dla dzieci na dietach eliminacyjnych przygotowywane będą w tej samej kuchni, co posiłki dla dzieci na diecie podstawowej, a do ich przygotowania wykorzystywane będą produkty spożywcze dostarczane w ramach obowiązujących umów zawartych z dostawcami. W związku z powyższym, we wszystkich posiłkach mogą znaleźć się alergeny ujęte w załączniku II do Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Zasady prowadzenia diet eliminacyjnych w WZŻ reguluje Procedura XVI Księgi Procedur Wewnętrznych: Zasady Żywienia we Wrocławskim Zespole Żłobków.

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 12161/23 Prezydenta Wrocławia z 27.12.2023 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław (zobacz: https://zlobki.wroc.pl/wp-content/uploads/2024/01/ZARZADZENIENR12161_23PREZYDENTAWROCLAWIAzdnia27grudnia2023r.pdf )

21-06-2023

Szanowni Państwo,

Dziś ponownie otwieramy system rekrutacji dla rodziców i opiekunów prawnych oraz przedstawiamy wyniki rekrutacji do żłobków na dzień 1 września 2023r.

Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji są dostępne na indywidualnych kontach po zalogowaniu się do systemu.

W przypadku zakwalifikowania się, żłobek, do którego dziecko zostało zakwalifikowane będzie wskazany w komunikacie. Dokumenty (wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy składać w terminie do 4 lipca 2023r. w godzinach ustalonych przez żłobek, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Sposób składania dokumentów należy indywidualnie ustalać ze żłobkiem. 

Umowy o świadczenie usług należy podpisać do 4 lipca br.

Wnioski, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane, przechodzą do rekrutacji ciągłej (na koncie zostanie umieszczona odpowiednia informacja). W tym przypadku aby dalej uczestniczyć w rekrutacji ciągłej nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

Po przeprowadzonej kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2023 r., w systemie pozostało jeszcze 814 wolnych miejsc.

Informacja, w których żłobkach pozostały wolne miejsca jest zamieszczona w postaci tabeli pod tym adresem: https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3491 *)

*) Uwaga, dla placówki żłobkowej "Dzienny opiekun, ul. Partynicka 38" -  dla poz. wolne miejsca, zamiast 0 powinny być 3.

W powyższej informacji, podajemy także tzw. progi punktowe (minimalny limit punktów konieczny do kwalifikacji do danej grupy wiekowej) oraz wiek najmłodszego dziecka z minimum punktowym dającym kwalifikację. Punkty zostały naliczone wg stanu punktacji na dzień 5 czerwca 2023 r. zgodnie z Zarządzenie nr 10081/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024).

System będzie otwarty dla Rodziców/Opiekunów prawnych w okresie od 21 czerwca do 4  lipca 2023 roku. Po tym czasie nastąpi krótka przerwa techniczna, konieczna do zmiany trybu pracy systemu w tryb rekrutacji ciągłej.  System ponownie otworzymy w dniu 6 lipca 2023 roku. Od tego dnia rekrutacja będzie prowadzona już w trybie rekrutacji ciągłej, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby wolnych miejsc w żłobkach.

Zasady rekrutacji reguluje Zarządzenie Nr 9265/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia2022 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

29-05-2023

Oferta żłobków na rok 2023/2024

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy aktualną ofertę żłobków na rok 2023/2024, która zawiera dane żłobków, podział na grupy wiekowe i liczbę wolnych miejsc. Szczegółowe informacje
o poszczególnych żłobkach znajdują się w zakładce Informator https://nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/oferta

Tabela - liczba wolnych miejsc w żłobkach jest dostępna pod adresem URL: 

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3490  

Pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie w systemie prezentowana jest na dzień
1 września 2023 r. W wyniku ostatniej aktualizacji systemu rekrutowane dzieci mogły zmienić docelowe grupy rekrutacyjne oraz pozycję na liście oczekujących.

Od dzisiaj do 5 czerwca 2023 r. mogą Państwo – opierając się na nowych informacjach – ponownie składać do systemu wnioski o przyjęcie lub edytować już złożone np. modyfikując swoje wybory itp. Przypominamy, że zmiany wybranych żłobków, zmiany daty objęcia opieką żłobkową i innych danych wpływających na sytuację punktową wniosków odbywają się na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 9265/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Od 6 do 20 czerwca po raz drugi zostanie wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie złożone wnioski w systemie rekrutacyjnym o statusie „oczekujący” będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2023 r.

Wyniki rekrutacji przedstawimy 21 czerwca 2023 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2023/2024 określa Zarządzenia Nr 10081/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024.

 

10-05-2023

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 11 do 28 maja 2023 r. System rekrutacji będzie dla Państwa niedostępny.

Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2023/2024. W tym okresie, nie będzie możliwości składania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, a także ich edycji.
Po zakończeniu prac technicznych, system będzie dla Państwa otwarty w dniu 29 maja 2023 r. – ponownie będzie możliwe składanie nowych wniosków oraz ich edycja na zasadach określonych w powołanym wyżej zarządzeniu.
Od 29 maja 2023 r. w systemie będzie dostępna nowa oferta żłobków na dzień 1 września 2023 roku - nowe żłobki, grupy wiekowe, liczba wolnych miejsc, etc.

Od dnia 29 maja 2023 r. złożone wnioski będą oczekiwały do grup wiekowych w poszczególnych żłobkach, określonych na dzień 1 września 2023, zgodnie z § 3 ust. 18 Zarządzenie Nr 9265/22 Prezydenta Wrocławia z dnia  30 grudnia2022 r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania i kryteriów rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, z miejscami dotowanymi przez gminę  Wrocław. Pozycja wniosków może ulegać zmianie - zarówno skutkując spadkiem jak i wzrostem zajmowanej pozycji.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2023/2024 przedstawia Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024.

21-04-2023

Przedstawiamy terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok 2023/2024.

(podstawa prawna: Zarządzenie nr 10081/2023 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2023/2024) - https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3484 

02-01-2023

Otwarcie Żłobka nr 5 przy ul. Dokerskiej 5

Szanowni Państwo!

16 stycznia 2023 r. otwieramy Żłobek nr 5 po kapitalnym remoncie.

Obecnie wciąż dysponujemy wolnymi miejscami w grupach wiekowych:

 • II grupa 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące
 • III grupa 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesiące.

Zapisy prowadzone są w Systemie Rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Żłobka na stronie Systemu w zakładce Informator.

 

27-12-2022

Otwarcie Żłobka nr 5 przy ul. Dokerskiej  5

 

Szanowni Państwo!

16 stycznia 2023 r. otworzymy Żłobek nr 5 po kapitalnym remoncie.

Kwalifikacja rozpocznie się 30 grudnia 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów rodziców dzieci zakwalifikowanych do Żłobka nr 5 będzie odbywać się w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a.

Do żłobka będą przyjmowane dzieci w grupach wiekowych:

I grupa 20 tygodni – 12 miesięcy

II grupa 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

III grup 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesiące

Zapisy prowadzone są w Systemie Rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

27-12-2022

Informacja na temat rekrutacji do Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w Żłobku nr 16 z dniem 31 grudnia 2022r. ulega zakończeniu wsparcie uczestników Projektu „Mamo tato wróć do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Z dniem 31 grudnia 2022r. traci moc Zarządzenie nr 7752/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie regulaminu rekrutacji do Żłobka nr 16 wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Zasady rekrutacji nie będą obejmowały dotychczasowych kryteriów projektu, zmianie może ulec kolejka wniosków oczekujących.

Od dnia 1 stycznia 2023r. rekrutacja dzieci do Żłobka nr 16  będzie odbywała się na zasadach ogólnych wynikających z Zarządzenia nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

 

 

18-10-2022

Otwarcie Żłobka Nr 17 przy ul. Sołtysowickiej 29j

Szanowni Państwo!

2 listopada 2022 r. otwieramy nowo wybudowany Żłobek nr 17 przy ul. Sołtysowickiej 29j.

Obecnie wciąż dysponujemy wolnymi miejscami w grupach wiekowych:

II grupa 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

III grupa 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesiące.

Zapisy prowadzone są w Systemie Rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z Zarządzenia Nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Żłobka na stronie Systemu w zakładce Informator.

09-09-2022

Informacja dotycząca Żłobka nr 5 przy ulicy Dokerskiej 5

Szanowni Państwo!
Wrocławski Zespół Żłobków z przykrością informuje, że w związku z przedłużającym się remontem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót, nadzorowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich Żłobek Nr 5 nie rozpocznie działalności 2 listopada 2022 r.

Otwarcie placówki jest planowane od 16 stycznia 2023 r.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. 71 718-62-46.

 

30-06-2022

Szanowni Państwo,

Dziś ponownie otwieramy system rekrutacji dla rodziców i opiekunów prawnych oraz przedstawiamy wyniki rekrutacji do żłobków na dzień 1 września 2022r.

Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji są dostępne na indywidualnych kontach po zalogowaniu się do systemu.

W przypadku zakwalifikowania się, żłobek, do którego dziecko zostało zakwalifikowane będzie wskazany w komunikacie. Dokumenty (wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy składać w terminie do 10 lipca 2022r. w godzinach ustalonych przez żłobek, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Sposób składania dokumentów należy indywidualnie ustalać ze żłobkiem, który dokonał kwalifikacji.  

Umowy o świadczenie usług należy podpisać do 15 lipca br.

Wnioski, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane, przechodzą do rekrutacji ciągłej (na koncie zostanie umieszczona odpowiednia informacja). W tym przypadku aby dalej uczestniczyć w rekrutacji ciągłej nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

Po przeprowadzonej kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2022 r., w systemie pozostało jeszcze 559 wolnych miejsc. Od 2 listopada 2022 r. planujemy dodatkowo uruchomienie 266 miejsc:

 • w Żłobku nr 5 przy ul. Dokerskiej 5 (po przebytym remoncie) – 116 miejsc
 • w nowym Żłobku nr 17 przy ul. Sołtysowickiej 9a – 150 miejsc

Wybór w systemie Żłobka nr 17 przy ul. Sołtysowiciej 9a będzie możliwy od 15 lipca 2022 r.

Kwalifikacja na wolne miejsca do Żłobka Nr 5 i do Żłobka nr 17 będzie się odbywać w rekrutacji ciągłej zgodnie z kolejką dzieci oczekujących.

Informacja, w których żłobkach pozostały wolne miejsca jest zamieszczona w postaci tabeli pod tym adresem: 

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3473 

W powyższej informacji, podajemy także tzw. progi punktowe (minimalny limit punktów konieczny do kwalifikacji do danej grupy wiekowej) oraz wiek najmłodszego dziecka z minimum punktowym dającym kwalifikację. Punkty zostały naliczone wg stanu punktacji na dzień 6 czerwca 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 7490/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2022/2023.

System będzie otwarty dla Rodziców/Opiekunów prawnych w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 2022 roku. Po tym czasie nastąpi krótka przerwa techniczna, konieczna do zmiany trybu pracy systemu w tryb rekrutacji ciągłej (będzie miało to miejsce między 11 a 15 lipca 2022 r.). System ponownie otworzymy w dniu 15 lipca 2022 roku. Od dnia 16 lipca rekrutacja będzie prowadzona już w trybie rekrutacji ciągłej, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby wolnych miejsc w żłobkach.

Zasady rekrutacji reguluje Zarządzenie Nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

29-06-2022

Informacja dotycząca wniosków, których ważność w systemie wygasała.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wnioski, które traciły ważność w dniach od 27 maja do 4 lipca 2022 r. zostały automatycznie przedłużone przez Wykonawcę Systemu Rekrutacji i biorą udział w rekrutacji terminowej na rok żłobkowy 2022/2023  od 1 września 2022 r.

 

27-06-2022

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych zainteresowanych korzystaniem z usług Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu.

 

Placówka w całości funkcjonuje w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE ZOSTANIE UDZIELONE WSPARCIE W FORMIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM.

W ramach projektu utworzono  220 miejsc opieki nad dziećmi.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni spełniający w dniu  podpisania umowy łącznie poniższe kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wrocław.
 2. Będący rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w przedziale wiekowym: od ukończonego 20 tygodnia życia do 32 miesiąca życia (dotyczy wieku dziecka na dzień 01.09.2022)
 3. Deklarujący chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka

Udział w projekcie jest dostępny wyłącznie dla:

a) osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

b) osób pozostających bez pracy, które poszukują zatrudnienia.

W załączeniu tabela z opisami statusów na rynku pracy (link) : https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3472 

 

 1. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w Systemie Rekrutacyjnym, w terminach przewidzianych w Zarządzeniu nr 7490/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Mamo, tato wróć do pracy” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu - Załącznik do zarządzenia nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r.  (link) :

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3471

               

07-06-2022

Niedostępność systemu rekrutacji


Szanowni Państwo,
Informujemy, że System Rekrutacji jest dla Państwa niedostępny w dniach od 7 do 29 czerwca 2022 r. Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2022/2023.

Rekrutacja na wolne miejsca na rok żłobkowy 2022/23 prowadzona jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 7490/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2022/2023.

W dniu 30 czerwca 2022 r. system ponownie zostanie udostępniony dla Państwa, a na kontach złożonych wniosków rekrutacyjnych będzie możliwość sprawdzenia wyniku rekrutacji.

27-05-2022

Oferta żłobków na rok 2022/2023

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy aktualną ofertę żłobków na rok 2022/2023, która zawiera dane żłobków, podział na grupy wiekowe i liczbę wolnych miejsc. Szczegółowe informacje o poszczególnych żłobkach znajdują się w zakładce Informator https://nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/oferta

Tabela - liczba wolnych miejsc w żłobkach jest dostępna pod adresem URL: 

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3469


Pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie w systemie prezentowana jest na dzień 1 września 2022r. W wyniku ostatniej aktualizacji systemu rekrutowane dzieci mogły zmienić docelowe grupy rekrutacyjne oraz pozycję na liście oczekujących.

Od dzisiaj do 6 czerwca 2022 r. mogą Państwo – opierając się na nowych informacjach – ponownie składać do systemu wnioski o przyjęcie lub edytować już złożone np. modyfikując swoje wybory itp. Przypominamy, że zmiany wybranych żłobków, zmiany daty objęcia opieką żłobkową i innych danych wpływających na sytuację punktową wniosków odbywają się na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Od 7 do 29 czerwca po raz drugi zostanie wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie złożone wnioski w systemie rekrutacyjnym o statusie „oczekujący” będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2022 r.

Wyniki rekrutacji przedstawimy 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2022/2023 określa Zarządzenia Nr 7490/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2022/2023.

10-05-2022

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 13 do 26 maja 2022 r. System rekrutacji będzie dla Państwa niedostępny. Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2022/2023. W tym okresie, nie będzie możliwości składania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, a także ich edycji.

Po zakończeniu prac technicznych, system będzie dla Państwa otwarty w dniu 27 maja 2022 r. – ponownie będzie możliwe składanie nowych wniosków oraz ich edycja na zasadach określonych w powołanym wyżej zarządzeniu.

Od dnia 27 maja 2022 r. w systemie będzie dostępna nowa oferta żłobków na dzień 1 września 2022 roku - nowe żłobki, grupy wiekowe, liczba wolnych miejsc, etc.

Od dnia 27 maja 2022 r. pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobków w poszczególnych kolejkach do odpowiednich grup wiekowych będzie w systemie prezentowana na dzień 1 września 2022 r. zgodnie z § 4 ust. 18 Zarządzenia Nr 7489/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław. Może to spowodować zmianę pozycji wniosku w kolejkach – zarówno skutkującą spadkiem jak i wzrostem zajmowanego miejsca.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2022/2023 przedstawia Zarządzenia Nr 7490/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2022/2023.

22-04-2022

Інформація для громадян України, які прибули до Польщі з 24 лютого
2022 року (згідно Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї
країни»), які шукають місця в яслах для догляду за дітьми віком від 20
років тижнів до 36 місяців.  

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. (objętych ustawą z 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  tego państwa”) poszukujących opieki żłobkowej dla dzieci w wieku od 20 tygodni życia do 36 miesięcy.

 

Informacja w języku ukraińskim: https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3467

 

Допоможіть
Телефон: 71/718 62 59
Пошта: pomoc@wzz.wroc.pl  

19-04-2022

Informacja dotycząca Żłobka nr 5 przy ulicy Dokerskiej 5

Szanowni Państwo!

Wrocławski Zespół Żłobków informuje, że w związku z przedłużającym się remontem Żłobek Nr 5 nie rozpocznie działalności 1 września 2022 r.

Otwarcie placówki jest planowane od 2 listopada 2022 r.

W związku z powyższym rekrutacja terminowa, którą reguluje Zarządzenie Nr 7490/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2022/2023 nie będzie prowadzona do tego żłobka.

Kwalifikacja na wolne miejsca do Żłobka Nr 5 będzie się odbywać w rekrutacji ciągłej zgodnie z kolejką dzieci oczekujących.

15-03-2022

Інформація для громадян України, які прибули до Польщі з 24 лютого
2022 року (згідно Закону від 12 березня 2022 року «Про допомогу
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї
країни»), які шукають місця в яслах для догляду за дітьми віком від 20
років тижнів до 36 місяців.  

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. (objętych ustawą z 12 marca 2022 „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  tego państwa”) poszukujących opieki żłobkowej dla dzieci w wieku od 20 tygodni życia do 36 miesięcy.

Informacja w języku ukraińskim : https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3458 

Допоможіть
Телефон: 71/718 62 59
Пошта: pomoc@wzz.wroc.pl  

 

30-12-2021

Informacja dotycząca zmiany sposobu logowania do systemu rekrutacji

Szanowni Państwo!

W dniu 3 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana sposobu logowania użytkowników (Rodziców/Opiekunów prawnych) do Systemu Rekrutacji.

Dotychczasowy sposób logowania na konta wniosków z podaniem pary danych identyfikujących – login/hasło zostaje zastąpiony przez logowanie za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. I tylko w takiej formie będzie możliwy dostęp do konta - składanie nowych wniosków, import i edycja istniejących.

Podkreślamy, że istniejące w systemie wnioski Państwa dzieci należy zaimportować na konto jakie zostanie utworzone po pierwszym logowaniu przez Węzeł Krajowy. Zwracamy też uwagę, że od momentu importu wniosku istniejącego/złożenia nowego, dostęp do niego będzie możliwy tylko ze związanego z nim konta (nie będzie możliwe migrowanie wniosków między różnymi kontami utworzonymi przez rodziców/opiekunów prawnych).

Wnioski istniejące w systemie, które nie zostaną zmigrowane na konta utworzone w ww. procedurze, wygasną po dacie ważności ich obwiązywania (uzyskają status „przeterminowany”, co spowoduje ich wykluczenie z udziału w rekrutacji).

Węzeł Krajowy, to projekt elektronicznego systemu identyfikacji mający służyć do szybkiego i zdalnego załatwiania swoich spraw urzędowych. Jeden integralny system łączy w sobie wiele usług działających dziś osobno. System ten umożliwia korzystanie z jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł podczas wypełniania urzędowych pism, składania wniosków czy moderacji konta. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej dostępny i promowany jest pod nazwą „login.gov.pl”. Pod tym adresem mogą też Państwo dowiedzieć się więcej na temat Węzła Krajowego.

Szczegółowe informacje o zasadach logowania z wykorzystaniem Węzła Krajowego znajdują się w instrukcji przygotowanej przez Wykonawcę Systemu Rekrutacji, która dostępna jest w zakładce „Dokumenty”, pod adresem url https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3453

W przypadku napotkania problemów, prosimy o ich zgłaszanie na adres: pomoc@wzz.wroc.pl .

07-10-2021

Otwarcie Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej 1

Szanowni Państwo!

2 listopada 2021 r. otworzymy Żłobek nr 6 po kapitalnym remoncie. Kwalifikacja na 100 dostępnych miejsc rozpocznie się 15 października 2021 r.

Do żłobka będą przyjmowane dzieci w grupach wiekowych:

I grupa 20 tygodni – 12 miesięcy

II grupa 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

III grup 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesiące

Zapisy prowadzone są w Systemie Rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 4733/21 z dnia 2 marca 2021r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Żłobka na stronie Systemu w zakładce Informator.

13-08-2021

Prace serwisowe - niedostępność Systemu Rekrutacji

Szanowni Państwo,

W dniach 17-18 sierpnia 2021 nastąpi przerwa w działaniu Systemu Rekrutacji spowodowana koniecznością przeprowadzenia pilnych prac serwisowych.

16-07-2021

Powrót do rekrutacji ciągłej - odblokowanie systemu dla Rodziców/Opiekunów prawnych


Szanowni Państwo,

System rekrutacji zostanie ponownie otwarty dla Rodziców i Opiekunów prawnych w dniu 16.07.2021 po godzinie 17:00.


Aktualizacja : uruchomienie systemu zaplanowano na godzinę 21:00

09-07-2021

III wstrzymanie systemu – powrót do rekrutacji ciągłej


Szanowni Państwo,


Do 16 lipca 2021 r. system rekrutacyjny będzie niedostępny dla rodziców/opiekunów prawnych.

Czasowe wyłączenie możliwości składania i edytowania wniosków w systemie jest konieczne ze względu na wprowadzenie zmian niezbędnych do powrotu do rekrutacji ciągłej.


Od dnia 16 lipca system zostanie dla Państwa otwarty, a rekrutacja będzie prowadzona już w trybie ciągłym.

01-07-2021

Wyniki rekrutacji 2021/2022

Szanowni Państwo,

Dziś ponownie otwieramy system rekrutacji dla rodziców i opiekunów prawnych oraz przedstawiamy wyniki rekrutacji do żłobków na dzień 1 września 2021r.

Wyniki przeprowadzonej kwalifikacji są dostępne na indywidualnych kontach po zalogowaniu się do systemu.

W przypadku zakwalifikowania się, żłobek, do którego dziecko zostało zakwalifikowane będzie wskazany w komunikacie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4741/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2021/2022 dokumenty (wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów – wykaz poniżej) należy składać w terminie do 8 lipca 2021r. w godzinach ustalonych przez żłobek, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Sposób składania dokumentów należy indywidualnie ustalać ze żłobkiem, który dokonał kwalifikacji.

Umowy o świadczenie usług należy podpisać do 16 lipca br.

Wnioski, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane, przechodzą do rekrutacji ciągłej (na koncie zostanie umieszczona odpowiednia informacja). W tym przypadku aby dalej uczestniczyć w rekrutacji ciągłej nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

Po przeprowadzonej kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2021 r., w systemie pozostało jeszcze 502 wolnych miejsc. Od 1 listopada 2021 r. planujemy dodatkowo uruchomienie 100 miejsc w Żłobku nr 6 przy ul. Krowiej 1 (po przebytym remoncie).

Informacja, w których żłobkach pozostały wolne miejsca jest zamieszczona w postaci tabeli pod tym adresem URL:

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3427


W powyższej informacji, podajemy także tzw. progi punktowe (minimalny limit punktów konieczny do kwalifikacji do danej grupy wiekowej) oraz wiek najmłodszego dziecka z minimum punktowym dającym kwalifikację. Punkty zostały naliczone wg stanu punktacji na dzień 7 czerwca 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 4741/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2021/2022.

System będzie otwarty dla Rodziców/Opiekunów prawnych w okresie od 1 do 8 lipca 2021 roku. Po tym czasie nastąpi krótka przerwa techniczna, konieczna do zmiany trybu pracy systemu w tryb rekrutacji ciągłej (będzie miało to miejsce między 9 lipca a 15 lipca 2021 r.).

System ponownie otworzymy w dniu 16 lipca 2021 roku. Od dnia 16 lipca rekrutacja będzie prowadzona już w trybie rekrutacji ciągłej, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby wolnych miejsc w żłobkach.

Zasady rekrutacji reguluje Zarządzenie Nr 4733/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.


Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów obowiązkowych:

1. Spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Wrocławia potwierdza się następującymi dokumentami:

 • zaświadczeniem potwierdzającym meldunek stały lub czasowy przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna oraz dziecka,
 • innym dokumentem potwierdzającym zamieszkanie, np. umową najmu lokalu mieszkalnego.

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dziecku obowiązkowych szczepień ochronnych jest książeczka szczepień. Dokumentem potwierdzającym przeciwwskazania do szczepień jest zaświadczenie od lekarza pediatry.


II. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych:

1. Wielodzietność - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta nr 4733/21 – zakładka DOKUMENTY;

2. Niepełnosprawność – przedstawiane do wglądu aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm. );

3. Dziecko, którego jedno lub oboje rodzice (opiekunowie) pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedłożenia;

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;

b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów;

d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

4. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek– oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna, którego wzór stanowi załącznik nr 2 i 2a do zarządzenia Prezydenta nr 4733/21 – zakładka DOKUMENTY;

5. Dokumentem potwierdzającym stan zdrowia dziecka w zakresie alergii pokarmowej jest zaświadczenie od lekarza alergologa.


III. Dokumenty dodatkowe przy kwalifikacji do Żłobka nr 16 objętego projektem unijnym – wykaz i opis w pliku pod adresem URL :

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3384

30-06-2021

Informacja o terminie ogłoszenia wyników rekrutacji na miejsca od 01.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wyniki rekrutacji do żłobków na dzień 1 września 2021r. będą dostępne 1 lipca 2021 r. po godzinie 14.00 na indywidualnych kontach po zalogowaniu się do systemu.


08-06-2021

Niedostępność systemu rekrutacji

Szanowni Państwo,


Informujemy, że System Rekrutacji jest dla Państwa niedostępny w dniach od 8 do 30 czerwca 2021 r. Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2021/2022.


Rekrutacja na wolne miejsca na rok żłobkowy 2021/22 prowadzona jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 4733/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.


Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2021/2022 określa Zarządzenie Nr 4741/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2021/2022.


W dniu 1 lipca 2021 r. system ponownie zostanie udostępniony dla Państwa, a na kontach złożonych wniosków rekrutacyjnych będzie możliwość sprawdzenia wyniku rekrutacji.

25-05-2021

Oferta żłobków na rok 2021/2022

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy aktualną ofertę żłobków na rok 2021/2022, która zawiera dane żłobków, podział na grupy wiekowe i liczbę wolnych miejsc. Szczegółowe informacje o poszczególnych żłobkach znajdują się w zakładce Informator https://nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/oferta

Tabela - liczba wolnych miejsc w żłobkach jest dostępna pod adresem URL:https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3388

Uwaga :

 • Do Żłobka Nr 6 (ul. Krowia 1) można składać wnioski w systemie rekrutacyjnym ale Żłobek ten nie bierze udziału w rekrutacji terminowej na dzień 1 września 2021 r. W Żłobku prowadzone są prace remontowe i miejsca do rekrutacji do tego żłobka zostaną udostępnione po ich zakończeniu. O udostępnieniu wolnych miejsc będziemy informować Państwa w odrębnym komunikacie.
 • Żłobek Nr 5 (ul. Dokerska 5) został wyłączony z rekrutacji 2021/2022 ze względu na planowany remont.


Pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie w systemie prezentowana jest na dzień 1 września 2021r. W wyniku ostatniej aktualizacji systemu rekrutowane dzieci mogły zmienić docelowe grupy rekrutacyjne oraz pozycję na liście oczekujących.

Od dzisiaj do 7 czerwca 2021 r. mogą Państwo – opierając się na nowych informacjach – ponownie składać do systemu wnioski o przyjęcie lub edytować już złożone np. modyfikując swoje wybory itp. Przypominamy, że zmiany wybranych żłobków, zmiany daty objęcia opieką żłobkową i innych danych wpływających na sytuację punktową wniosków odbywają się na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 4733/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Od 8 do 30 czerwca po raz drugi zostanie wstrzymana możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie złożone wnioski w systemie rekrutacyjnym o statusie „oczekujący” będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2021 r.

1 lipca 2021 r. przedstawimy wyniki rekrutacji.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2021/2022 określa Zarządzenie Nr 4741/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2021/2022.


24-05-2021

Likwidacja żłobka Wesołe Żabki przy ul. Wilanowskiej 65a


W związku z likwidacją w systemie żłobka Wesołe Żabki przy ul. Wilanowskiej 65a, który został zamknięty na skutek decyzji prowadzącego żłobek przypominamy, że rodzic, który złożył wniosek do tego żłobka, ma możliwość wyboru innego żłobka spośród tych, które uzyskały dofinansowanie na rok 2021/2022.

Zmiana wyboru żłobka odbywa się zgodnie z § 4 ust. 12 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 4733/21 z dnia 2 marca 2021r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.


24-05-2021

Likwidacja żłobka Bambini Montessori , ul. Pilczycka 140d/3, 54-144 Wrocław


W związku z decyzją prowadzącego żłobek Bambini Montessori, ul. Pilczycka 140d o zaprzestaniu funkcjonowania żłobka z dniem 31 sierpnia 2021 r. informujemy, że żłobek Bambini Montessori nie będzie uczestniczył w rekrutacji elektronicznej na dzień 1 września 2021 r.

Rodzice mają możliwość wyboru innego żłobka spośród tych, które uzyskały dofinansowanie na rok 2021/2022.

Zmiana wyboru żłobka odbywa się zgodnie z § 4 ust. 12 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 4733/21 z dnia 2 marca 2021r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.


24-05-2021

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych zainteresowanych korzystaniem z usług

Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu.


Placówka w całości funkcjonuje w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE ZOSTANIE UDZIELONE WSPARCIE W FORMIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM.

W ramach projektu utworzono 220 miejsc opieki nad dziećmi.


Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/3384


06-05-2021

Niedostępność systemu rekrutacji

Informujemy, że System Rekrutacji jest dla Państwa niedostępny w dniach od 6 do 25 maja 2021 r. Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2021/2022.
Od dnia 25 maja 2021 r. w Systemie będzie dostępna nowa oferta żłobków na dzień 1 września 2021 roku.

26-04-2021

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 6 do 24 maja 2021 r. System rekrutacji będzie dla Państwa niedostępny.

Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2021/2022.

W tym okresie, nie będzie możliwości składania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, a także ich edycji.

Dokonując ewentualnych zmian w wyborze żłobków, jakie chcieliby Państwo wprowadzić przed zamknięciem systemu należy uwzględnić ograniczenia wynikające z § 4 ust. 16 Zarządzenia Nr 4733/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

Po zakończeniu prac technicznych, system będzie dla Państwa otwarty w dniu 25 maja 2021 r. – ponownie będzie możliwe składanie nowych wniosków oraz ich edycja na zasadach określonych w powołanym wyżej zarządzeniu.

Od dnia 25 maja 2021 r. w systemie będzie dostępna nowa oferta żłobków na dzień 1 września 2021 roku - nowe żłobki, grupy wiekowe, liczba wolnych miejsc, etc.

Od dnia 25 maja 2021 r. pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobków w poszczególnych kolejkach do odpowiednich grup wiekowych będzie w systemie prezentowana na dzień 1 września 2021 r. zgodnie z § 4 ust. 18 powołanego wcześniej Zarządzenia Prezydenta. Może to spowodować zmianę pozycji wniosku w kolejkach – zarówno skutkującą spadkiem jak i wzrostem zajmowanego miejsca.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2021/2022 przedstawia Zarządzenia Nr 4741/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2021/2022.10-03-2021

Informacja dotycząca Żłobka nr 6 przy ulicy Krowiej 1


Szanowni Państwo!

Wrocławski Zespół Żłobków informuje, że w związku z przedłużającym się remontem Żłobek Nr 6 NIE ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚCI 1 WRZEŚNIA 2021 r.

Otwarcie placówki jest planowane od 1 listopada 2021 r.

W związku z powyższym rekrutacja terminowa, którą reguluje Zarządzenie Prezydenta nr 4741/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2020/2021 nie będzie prowadzona do tego żłobka.


Kwalifikacja na wolne miejsca do Żłobka będzie się odbywać w rekrutacji ciągłej zgodnie z kolejką dzieci oczekujących.


08-05-2020

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacji


Informujemy, że System Rekrutacji będzie dla Państwa niedostępny w terminie od dnia 08.05.2020 r. (piątek) do dnia 27.05.2020 r. (środa).

Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2020/2021.

W wyżej wskazanym okresie, nie będzie możliwości składania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, a także ich edycji.

Dokonując ewentualnych zmian w wyborze żłobków, jakie chcieliby Państwo wprowadzić przed zamknięciem systemu należy uwzględnić ograniczenia wynikające z §4 ust. 13 Zarządzenia Prezydenta Nr 2204/19.

Po zakończeniu prac technicznych, system będzie dla Państwa otwarty w dniu 27.05.2020 r. – ponownie będzie możliwe składanie nowych wniosków oraz ich edycja.

Od dnia 27.05.2020 r. w systemie będzie już dostępna nowa oferta żłobków (nowe żłobki, grupy wiekowe, ilości wolnych miejsc, etc.) na dzień 1 września 2020 roku, z którą będą mogli się Państwo zapoznać.

Od dnia 27.05.2020 r. pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobków w poszczególnych kolejkach do odpowiednich grup wiekowych będzie w systemie prezentowana na dzień 1 września 2020 r. zgodnie z §4 ust. 15 powołanego wcześniej zarządzenia. Może to spowodować zmianę pozycji wniosku w kolejkach – zarówno skutkującą spadkiem jak i wzrostem zajmowanego miejsca.


06-05-2020


Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych korzystaniem z usług Żłobka nr 16 przy ul Sygnałowej 23 we Wrocławiu.


Nowo utworzona placówka będzie w całości funkcjonować w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Planowanym terminem otwarcia placówki jest 1 września 2020 r.


RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM UCZESTNICZĄCYM W PROJEKCIE ZOSTANIE UDZIELONE WSPARCIE W FORMIE ZAPEWNIENIA OPIEKI NAD DZIECKIEM.

Projekt zakłada utworzenie 220 miejsc opieki nad dziećmi.

Możliwość składania wniosków oraz dokonywania zmian w złożonych wnioskach w zakresie rekrutacji dzieci do Żłobka nr 16 w roku 2020 odbywa się w dniach 27 maja – 8 czerwca w systemie elektronicznym zgodnie z zarządzeniem nr 2904/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2020/2021.


Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mamo, tato wróć do pracy”, zgodnie z zarządzeniem nr 2932/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu rekrutacji do Żłobka nr 16 wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków ( link do treści zarządzenia :https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/2263).

30-04-2020

Zmiana harmonogramu rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2020/2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zmianie uległ harmonogram rekrutacji do żłobków na rok żłobkowy 2020/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem, który zawarty jest w zarządzeniu nr 2904/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu rekrutacji do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2020/2021, zamieszczonym w zakładce DOKUMENTY (link bezpośredni https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/2249 ).


24-03-2020

Szanowni Państwo!

Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci.


W związku z powyższym informujemy, że po zakwalifikowaniu dziecka do żłobka rodzice mają obowiązek przedstawić do weryfikacji wraz z innymi dokumentami składanymi po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka:

książeczkę szczepień,

a w przypadku braku szczepienia związanego z okresem odroczenia szczepień:

oświadczenie o braku możliwości zaszczepienia dziecka związanym z okresem odroczenia szczepień i deklaracji o uzupełnieniu szczepień w najbliższym możliwym terminie – wzór w zakładce dokumenty (druk oświadczenie do pobrania - https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/2137).

Kierownik/Dyrektor żłobka będzie monitorował uzupełnianie szczepień.


Dzieci, które z powodów medycznych nie mogą być zaszczepione muszą posiadać ważne zaświadczenia wydane przez lekarza, potwierdzające przeciwwskazania lub informację o objęciu indywidualnym kalendarzem szczepień.


Dzieci, które z powodów medycznych nie mogą być zaszczepione muszą posiadać ważne zaświadczenia wydane przez lekarza, potwierdzające przeciwwskazania lub informację o objęciu indywidualnym kalendarzem szczepień.


31-01-2020

Informacja dotycząca Żłobka Nr 6

Szanowni Państwo!
Wrocławski Zespół Żłobków informuje, że w związku z zaplanowanym remontem Żłobka Nr 6 przy ulicy Krowiej 1 we Wrocławiu, żłobek ten czasowo został wyłączony z rekrutacji .
W systemie rekrutacji elektronicznej do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław na rok żłobkowy 2020/2021, obecnie nie ma możliwości wyboru Żłobka Nr 6. Na rok żłobkowy 2020/2021 żłobek ten, nie będzie prowadził rekrutacji na wolne miejsca.

Uwaga!

Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy złożyli wcześniej wnioski do systemu rekrutacji elektronicznej i wskazali jako wybór Żłobek Nr 6, prosimy o dokonanie zmiany we wniosku elektronicznym – tj. wybranie innego żłobka z dostępnych w systemie z wyłączeniem żłobków Bajkowe Ludki, ul. Agatowa 38 i Bajkowe Ludki, ul. Brylantowa 33, do dnia 29 lutego br.
Zmiana Żłobka Nr 6 na inny nie będzie skutkowała dla Państwa utratą punktów za czas oczekiwania (patrz wyjaśnienie poniżej!).
Punkty zostaną przywrócone, po poinformowaniu nas o tym fakcie na adres Wsparcia Systemu Rekrutacji : pomoc@wzz.wroc.pl wg formatu :

Temat zgłoszenia : Żłobek Nr 6

Dane wniosku : ID/Login wniosku

Treść zgłoszenia : Dokonano zmiany wyboru żłobka ze Żłobka Nr 6 na Żłobek (nazwa, pełny adres).
Proszę o przywrócenie punktów za czas oczekiwania.


Uwaga!
Zmiany Żłobka Nr 6 na inny można dokonać tylko jednokrotnie! Jeżeli zmienią Państwo wybór po raz kolejny, to nie będzie możliwości przywrócenia punktów za czas oczekiwania.
Informujemy także, że opisana sytuacja dotyczy włącznie jednego nowego wyboru (zamiany Żłobka Nr 6 na inny) zgłoszonego w sposób przedstawiony powyżej.
Ewentualne zmiany w obrębie innych wyborów niż Żłobek Nr 6 będą traktowane na zasadach określonych w zarządzeniach i regulaminie rekrutacji.


Zgłoszenia będą realizowane w kolejności zgłoszeń, przez Wykonawcę systemu za pośrednictwem Wsparcia Systemu Rekrutacji z częstotliwością jeden raz w tygodniu.

W przypadku pytań i wątpliwości w ww. zakresie prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej , na adres : pomoc@wzz.wroc.pl
27-12-2019

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe szczepienia ochronne w żłobkach miejskich oraz dofinansowanych przez Miasto.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z lipca 2019 od 1 stycznia 2020 roku do żłobków przyjmowane będą tylko te dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym kalendarzem szczepień.

Złożona i podjęta przez radnych uchwała na ma celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia najmłodszych wrocławian.

W związku z tym w systemie elektronicznym pojawiły się dodatkowe pola: TAK, NIE oraz ZASWIADCZENIE/INNE, które należy wypełnić odpowiadając na pytanie: „Czy zgłaszane dziecko posiada szczepienia ochronne zgodne z programem szczepień ochronnych ogłaszanym przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO na dany rok kalendarzowy i adekwatnych do wieku dziecka?”. Odpowiednie pola będzie można zaznaczyć przy przedłużaniu ważności wniosku.

Dokumentem potwierdzającym szczepienia jest książeczka szczepień, którą rodzice maja obowiązek przedstawić do weryfikacji wraz z innymi dokumentami składanymi po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka. Dzieci, które z powodów medycznych nie mogą być zaszczepione muszą posiadać ważne zaświadczenia wydane przez lekarza, potwierdzające przeciwwskazania lub informację o objęciu indywidualnym kalendarzem szczepień.

03-09-2019

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do projektu Dolnośląskie żłobki

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu obejmującego utworzenie od października 2018 r. nowych miejsc żłobkowych w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a w ramach projektu Dolnośląskie żłobki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 rozpocznie się w dniu 04.09.2019 i potrwa do dnia 06.09.2019r.
Rekrutacja będzie prowadzona w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a.

W ramach projektu dostępne jest 1 miejsce w Żłobku nr 12, przy ul Jugosłowiańskiej 85a, od 09.09.2019 r. w grupie wiekowej 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy.


Uczestnikami projektu będą rodzice /opiekunowie prawni dzieci korzystających z tych miejsc.


W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
1) Rodzic/opiekun prawny (kobiety i mężczyźni) sprawujący opiekę nad dzieckiem w wieku 12 miesięcy i 1 dzień do 24 miesięcy,
2) Osoba zamieszkała na terenie Gminy Wrocław,
3) Osoba powracająca na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub osoba niezatrudniona (bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym przybywająca na urlopie wychowawczym) – sytuacja na dzień podpisywania umowy udziału w projekcie;
4) Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją projektu.


Dodatkowe kryteria:
1) Rodzina wielodzietna – wychowująca troje lub więcej dzieci, zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe
2) Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
3) Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1701 ).

Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka/dzieci do lat 3.


Gmina Wrocław na mocy regulaminu rekrutacji, aby osiągnąć wskaźniki ilościowe projektu, zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu uczestników ze względu na płeć i status na rynku pracy.

Uprzejmie informujemy, że Żłobek nr 12 będzie przyjmował formularze zgłoszeniowe ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1702 ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przez rodziców/opiekunów prawnych w terminie od 04.09.2019r. do 06.09.2019r. w godzinach 10:00 – 15:00 a we wtorki do godziny 17:00. W dniu 06.09.2019 r. do godz. 13.00.

W ramach rekrutacji do Projektu, Kandydaci składają następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy do projektu ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1702 );
2) Podpisane i uzupełnione Oświadczenie, dotyczące spełniania kryteriów formalnych w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1703 );
3) Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1701 ) ;
4) Orzeczenie (rodzica dziecka/opiekuna prawnego lub dziecka) o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.) – o ile dotyczy;
5) Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna – o ile dotyczy;
6) Podpisane Oświadczenie o wielodzietności – o ile dotyczy ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1704 );

Informujemy, że przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie kompletne, prawidłowo uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne.


Wyniki naboru zostaną podane w dniu 06.09.2018r. w Żłobku nr 12.

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi pod linkiem i dostępnymi w Żłobku nr 12:
1. Umowa o Świadczeniu opieki nad dzieckiem do lat 3 ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1705 )
2. Regulamin Porządkowy Żłobka ( http://bip.wzz.wroc.pl/?cid=38 )
3. Statut Żłobka ( http://bip.wzz.wroc.pl/?cid=21 )
4. Regulamin Rekrutacji ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1701 )

W dniu otrzymania Umowy uczestnictwa w projekcie otrzymacie Państwo 6 załączników - oświadczeń do umowy z prośbą o zapoznanie się z treścią, wypełnienie i dostarczenie do placówki w dniu podpisania umowy z kierownikiem żłobka.

1. deklaracja uczestnictwa w projekcie ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1707 )
2. zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1708 )
3. obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1709 )
4. oświadczenie o braku diety ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1710 )
5. oświadczenie o niepokojących objawach i chorobach ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1711 )
6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Porządkowym Żłobka i Księgą Procedur ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1706 )
7. oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1712 )
8. zgoda wizerunek dziecka ( https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1713 )

14-08-2019

Nowy żłobek w ofercie ( Filia Żłobka nr 5, przy ul. K. i M. Barskich 45 )

Szanowni Państwo!
1 października 2019 r. otworzymy nowy żłobek na osiedlu Nowe Żerniki. Będzie to Filia Żłobka nr 5, przy ul. K. i M. Barskich 45.
Do żłobka będą przyjmowane dzieci w wieku:
- 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące – 16 miejsc
- 24 miesiące i 1 dzień - 32 miesięcy – 16 miejsc.
Zapisy prowadzone są w Systemie Rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z Zarządzenia nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez Miasto.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Żłobka na stronie Systemu w zakładce Informator.

09-07-2019

Informacja dotycząca planowanego uruchomienia sytemu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na wydłużone prace techniczne system rekrutacyjny zostanie otwarty 10 lipca 2019 r. po południu.
Przepraszamy za zmianę. Od tego momentu rekrutacja będzie prowadzona już w trybie ciągłym.


05-07-2019

III wstrzymanie systemu – powrót do rekrutacji ciągłej

Szanowni Państwo,
od 6 lipca do 9 lipca 2019 r. system rekrutacyjny będzie niedostępny dla rodziców/opiekunów prawnych.
Czasowe wyłączenie możliwości składania i edytowania wniosków w systemie jest konieczne ze względu na wprowadzenie zmian niezbędnych do powrotu do tzw. rekrutacji ciągłej.


Od dnia 9 lipca system zostanie dla Państwa otwarty, a rekrutacja będzie prowadzona już w trybie ciągłym.

25-06-2019

Wyniki rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020 - informacja o wolnych miejscach w żłobkach

Szanowni Państwo,

Dziś ponownie otwieramy system rekrutacji dla rodziców i opiekunów prawnych.

Wyniki przeprowadzonej w czerwcu kwalifikacji są dostępne na indywidualnych kontach:

- W przypadku zakwalifikowania się, żłobek będzie wskazany w systemie (informacja ta jest widoczna na indywidualnym koncie wniosku po zalogowaniu się). Rodzice i opiekunowie prawni, których dzieci zakwalifikowały się będą mieli czas na złożenie dokumentów do tego żłobka do 4 lipca. Umowy należy podpisać do 15 lipca br.
- Wnioski, które aktualnie nie zostały zakwalifikowane, przechodzą do rekrutacji ciągłej (na koncie zostanie umieszczona odpowiednia informacja). W tym przypadku aby dalej uczestniczyć w rekrutacji ciągłej nie ma potrzeby składania nowego wniosku.

Po przeprowadzonej kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2019 r., w systemie pozostało jeszcze 240 wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych w żłobkach.

Dodatkowo przewidujemy, że w lipcu zwolni się jeszcze ok. 300 miejsc, a w ciągu kolejnych miesięcy w wyniku rotacji - jak co roku - zwolni się ok 1000 miejsc, na które będą kwalifikować się dzieci w czasie rekrutacji ciągłej.

Informacja, w których żłobkach pozostały wolne miejsca jest zamieszczona w postaci tabeli pod tym adresem : https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1671

W powyższej informacji, podajemy także tzw. progi punktowe (minimalny limit punktów konieczny do kwalifikacji do danej grupy wiekowej) oraz wiek najmłodszego dziecka z minimum punktowym dającym kwalifikację.

System będzie otwarty dla rodziców i opiekunów prawnych w okresie od 25 czerwca do 5 lipca 2019 roku. Po tym czasie nastąpi krótka przerwa techniczna, konieczna do zmiany trybu pracy systemu w tryb rekrutacji ciągłej (będzie miało to miejsce między 6 lipca a 9 lipca 2019 r.). System ponownie otworzymy w dniu 9 lipca 2019 roku.

Od dnia 9 lipca rekrutacja będzie prowadzona już w trybie rekrutacji ciągłej, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby wolnych miejsc w żłobkach.

Zasady rekrutacji regulują Zarządzenia Prezydenta 464/19 i 616/19 oraz Regulamin Rekrutacji.


07-06-2019

Informacja dla Rodziców/Opiekunów, których złożone w Systemie rekrutacji wnioski tracą ważność w okresie od 6 czerwca do 10 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że dla wniosków uczestniczących w rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020, których ważność wygasa w okresie od 6 czerwca do 10 lipca, Wykonawca systemowo ją wydłuży o kolejne 6 miesięcy. Operacja ma na celu zabezpieczenie uczestnictwa wygasających wniosków w rekrutacji, niezależnie od zgłaszanych próśb dotyczących przedłużenia ważności wniosków na adres pomoc@wzz.wroc.pl .

05-06-2019

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacji

Szanowni Państwo,
od 6 czerwca do 25 czerwca ponownie wstrzymujemy możliwość składania i edytowania wniosków w systemie rekrutacji.


W tym czasie system będzie przetwarzał dane a następnie – w oparciu o stan punktów na 6 czerwca – kwalifikował zarejestrowane w systemie wnioski na wolne miejsca – dostępne od 1 września 2019 r. Zadaniem systemu jest takie dopasowanie danych, by jak największa liczba dzieci znalazła miejsce w jednym ze wskazanych żłobków.


25 czerwca 2019 r. ogłosimy wstępne wyniki rekrutacji oraz podamy informację dotyczącą progów punktowych w poszczególnych grupach w żłobkach. Wyniki kwalifikacji będą dostępne na indywidualnych kontach wniosków po zalogowaniu się do systemu. Od 25 czerwca do 4 lipca rodzice, których dzieci zakwalifikowały się do żłobka będą mieli czas na złożenie dokumentów.


Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane do żłobka przejdą do rekrutacji ciągłej. W ciągu roku w żłobkach zwalnia się od kilkuset nawet do tysiąca miejsc.


Jednocześnie informujemy, że od 6 czerwca do 9 lipca 2019 r. nie będą widoczne nowo naliczone punkty za czas oczekiwania. Zostaną one zaktualizowane 10 lipca (dla wniosków, które przejdą do rekrutacji ciągłej). Punkty te będą naliczane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarządzenie Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

22-05-2019

Oferta żłobków na rok 2019/2020

Przedstawiamy aktualną ofertę żłobków na rok 2019/2020, która zawiera dane żłobków, podział na grupy i liczbę wolnych miejsc. Szczegółowe informacje o poszczególnych żłobkach znajdują się w zakładce Informator.


Tabela - liczba wolnych miejsc w żłobkach jest dostępna pod adresem URL :

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/1600


W wyniku ostatniej aktualizacji systemu rekrutowane dzieci mogły zmienić docelowe grupy rekrutacyjne oraz miejsca na liście oczekujących. Od dziś do 5 czerwca 2019 r. rodzice – opierając się na nowych informacjach – mogą ponownie składać wnioski o przyjęcie, edytować wnioski np. modyfikując swoje wybory itp.
Od 6 do 25 czerwca po raz drugi wstrzymamy możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że od 6 czerwca do 9 lipca 2019 r. naliczanie punktów za czas oczekiwania zostanie tymczasowo wstrzymane
a. automatyczna kwalifikacja kandydatów przez system zostanie przeprowadzona w oparciu o stan punktów na dzień 6 czerwca 2019 r.
b.10 lipca 2019 r. punkty za czas oczekiwania za okres od dnia 6 czerwca 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r. zostaną zaktualizowane dla tych wniosków, które nie zostaną zakwalifikowane i będą uczestniczyły w rekrutacji ciągłej
c.od dnia 10 lipca 2019 r. punkty za czas oczekiwania będą naliczane zgodnie  z zasadami określonymi w zarządzeniu.


Szczegółowe zasady rekrutacji określa Zarządzenie Nr 464/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław.

21-05-2019

Informacja o publikacji treści regulamin rekrutacji

Informujemy, że w sekcji „Dokumenty” udostępniliśmy dla Państwa Regulamin rekrutacji.
Regulamin udostępniamy pod adresem URL :

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/File/Download/159826-04-2019

Komunikat o niedostępności systemu rekrutacjiInformujemy, że System Rekrutacji będzie dla Państwa niedostępny w terminie od dnia 06.05.2019 r. (poniedziałek) do dnia 22.05.2019 r. (środa).


Niedostępność systemu wynika z zaplanowanych prac technicznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na rok żłobkowy 2019/2020.


W wyżej wskazanym okresie, nie będzie możliwości składania nowych wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka, a także ich edycji.


Dokonując ewentualnych zmian w wyborze żłobków, jakie chcieliby Państwo wprowadzić przed zamknięciem systemu należy uwzględnić ograniczenia wynikające z §4 ust. 13 Zarządzenia Prezydenta Nr 464/19.


Po zakończeniu prac technicznych, system będzie dla Państwa otwarty w dniu 22.05.2019 r. – ponownie będzie możliwe składanie nowych wniosków oraz ich edycja.


Od dnia 22.05.2019 r. w systemie będzie już dostępna nowa oferta żłobków (nowe żłobki, grupy wiekowe, ilości wolnych miejsc, etc.)  na dzień 1 września 2019 roku, z którą będą mogli się Państwo zapoznać.


Od dnia 22.05.2019 r. pozycja wniosków oczekujących na przyjęcie do żłobków w poszczególnych kolejkach do odpowiednich grup wiekowych będzie w systemie prezentowana na dzień 1 września 2019 r. zgodnie z §4 ust. 15 powołanego wcześniej zarządzenia. Może to spowodować zmianę pozycji wniosku w kolejkach – zarówno skutkującą spadkiem jak i wzrostem zajmowanego miejsca.

25-03-2019

Rekrutacja do żłobków na rok opiekuńczy 2019/2020

We Wrocławiu dzieci do żłobków rekrutujemy w sposób ciągły, co oznacza, że wniosek o przyjęcie do wybranego żłobka (dotyczy placówek publicznych oraz prywatnych, ale dofinansowanych przez miasto) możemy składać przez cały rok korzystając z systemu elektronicznego.

Od września – w związku ze zmianą roku żłobkowego (szkolnego, opiekuńczego) – w żłobkach zwalnia się wiele miejsc, ponieważ dzieci przechodzą do przedszkoli lub zmieniają grupy wiekowe na starsze. Dzięki temu na uwolnioną pulę można jednorazowo kwalifikować dzieci oczekujące na przyjęcie.

W tym celu system rekrutacyjny zostanie zaktualizowany o dane zawierające uwolnione i nowe miejsca w żłobkach oraz aktualne grupy a w kolejnym etapie będzie kwalifikować dzieci na wolne miejsca.

Zmiany wprowadzane w systemie pozwolą rodzicom na zapoznanie się z liczbą wolnych miejsc dostępnych od 1 września 2019 r. oraz zaktualizowaną ofertą żłobków, także tych nowych, które nie brały wcześniej udziału w procesie rekrutacji. Rodzice będą mieli także możliwość edycji wniosków po wprowadzonych zmianach.

W czasie tych prac firma obsługująca system trzy razy wstrzyma możliwość składania podań, co pokazuje uzgodniony harmonogram rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy :

1. Od 6 maja do 21 maja z powodu aktualizacji danych po raz pierwszy wstrzymany czasowo możliwość składania nowych wniosków. W tym czasie wprowadzimy do systemu informację o nowych wolnych miejscach (uzyskane w nowych konkursach, w wyniku przejścia dzieci do przedszkoli, w wyniku rezygnacji z opieki żłobkowej) oraz sprawdzimy, które z oczekujących dzieci zmienią grupę docelową na starszą (dorosły już do starszej grupy).

Przy tej aktualizacji możliwe będzie przesunięcie na liście oczekujących w górę lub w dół.

2. Od 22 maja rodzice będą mogli ponownie składać wnioski o przyjęcie, a także modyfikować swoje wybory, mając już wiedzę o nowych wolnych miejscach. Informacje będą dostępne w systemie rekrutacyjnym i na stronach miejskich.


3. Od 6 do 25 czerwca po raz drugi wstrzymamy możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września (w oparciu o punkty posiadane 6 czerwca).

PUNKTY ZA OCZEKIWANIE ZA KOLEJNE DNI SĄ NALICZANE ALE NIEWIDOCZNE W SYSTEMIE

4. 25 czerwca ogłosimy wstępne wyniki rekrutacji oraz informacja dot. progów punktowych w poszczególnych żłobkach.


5. Od 25 czerwca do 4 lipca rodzice, których dzieci będą zakwalifikowane do żłobków, będą mieli czas na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, a do 15 lipca będzie czas na podpisanie umowy ze żłobkiem.


6. Od 5 do 9 lipca przewidujemy ostatnie wstrzymanie prace w systemie, które przywrócą go do stałego trybu rekrutacji ciągłej (w/g stanu na 1 września). Przez te kilka dni również wyłączona będzie możliwość składania i edytowania wniosków


7. Od 10 lipca na kontach dzieci, których wnioski nie zostały zakwalifikowane od września i będą w kolejce oczekujących zaktualizujemy liczbę punktów za oczekiwanie, które nie były widoczne od 06.06.2019 r.

Prosimy też rodziców, którzy złożyli wnioski w rekrutacji, by pamiętali o potwierdzaniu co pół roku chęci rekrutacji (lecz nie wcześniej niż 30 dni przed datą wygaśnięcia wniosku). Przed upływem tego czasu przypominamy rodzicom o tym mailem.

Kryteria punktowe rekrutacji nie zmieniły się.

Wielodzietność, niepełnosprawność – 750 punktów

Praca lub nauka obojga rodziców – 370 punktów

Pracujący jeden rodzic lub opiekun – 150 punktów

Więcej niż jedno dziecko w placówce – 100 punktów

Oczekiwanie

o dziecko zapisane na listę szybciej, niż przed ukończeniem 20 tygodnia życia: 0 punktów

o punkty naliczane codziennie, gdy dziecko jest w odpowiednim wieku (po 20 tygodniu życia), ale nie minęła jeszcze data, od której rodzice chcą umieścić dziecko w żłobku: 1/7 punktu dziennie

o punkty naliczane codziennie, gdy minęła wskazana przez rodziców data przyjęcia do żłobka, a dziecko nadal oczekuje na miejsce: 1 punkt dziennie.


W rekrutacja na rok 2019/2020 będziemy kwalifikować wnioski, w których dzieci na dzień 1 września 2019 osiągnęły wiek minimum 20 tygodni życia oraz data ich urodzenia nie jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2017 r.

We Wrocławiu jest obecnie ok. 6500 miejsc w żłobkach, w tym 4800 to miejsca, które są finansowane lub dofinansowane przez miasto. Do rekrutacji wystawimy około 2600 miejsc uwolnionych oraz niemal 300 zupełnie nowych miejsc uzyskanych przez miasto w nowych konkursach – w sumie ok. 2900.

Wskaźnik objęcia opieką wynosi we Wrocławiu 37% (dane na koniec 2018 r.) przy średniej dla Polski 13,1% a dla krajów UE 34% (dane EUROSTATU na koniec 2017 r.)


Linki do plików :